Odstąpienie od umowy Aasa Polska

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą aasa polska

Odstąpienie od umowy Aasa Polska

Aasa Polska udziela pożyczek ratalnych od 2 000 zł do 10 000 zł. Okres spłaty jest dosyć długi i może wynosić od 12 do 24 miesięcy. Spłata raty następuje co miesiąc. Wniosek o pożyczkę ratalną należy złożyć za pośrednictwem formularza online. Do otrzymania pożyczki wymagany jest fizyczny podpis na umowie. Wygodnym rozwiązaniem dla klienta jest wysłanie na koszt firmy kuriera z umową. Klient otrzymuje pieniądze błyskawicznie po odnotowaniu złożonego podpisu na umowie o pożyczkę. Z kolei jeśli rozmyślimy się i postanowimy zrezygnować z podpisanej umowy mamy do tego prawo. Ustawa o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, która reguluje działalność pozabankowych firm pożyczkowych w Polsce, a dokładnie art. 53.1. daje nam taką możliwość.

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy pożyczki Aasa Polska?

Odstąpienie od umowy pożyczki w firmie Aasa Polska następuje po złożeniu pożyczkodawcy własnoręcznie podpisanego oświadczenia. Na dostarczenie takiego dokumenty mamy 14 dni od dnia zawarcia umowy. Rezygnacja z umowy jest dobrowolna i nie wymaga podawania przyczyny takiej decyzji. Wzór oświadczenia o odstąpienie od umowy pożyczki powinien znajdować się na stronie internetowej pożyczkodawcy.

Wypowiedzenie umowy Aasa Polska

Pożyczkodawca może rozwiązać umowę pożyczki z przyczyn leżących po naszej stronie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia spłaty zadłużenia wynikającego z umowy przekraczającego 60 dni. W takiej sytuacji pożyczkodawca wyśle listem poleconym na nasz adres zamieszkania lub korespondencyjny oświadczenie o wypowiedzeniu.
Jako klienci mamy możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy pożyczkodawca spóźnia się z wypłatą pożyczki. Dla skuteczności takiego wypowiedzenia należy doręczyć pożyczkodawcy wypowiedzenie umowy w formie pisemnej. Możemy również wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia, jednakże aby było ono skuteczne, należy dokonać spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z umowy nie później niż przed upływem okresu wypowiedzenia umowy. Takie wypowiedzenie również wymaga formy pisemnej.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy Aasa Polska – konsekwencje

Wiele instytucji pożyczkowych, w momencie gdy zdecydujemy się na rezygnację z umowy, dolicza pożyczkobiorcom opłaty lub prowizje. W przypadku odstąpienia od umowy w firmie Aasa jesteśmy zobowiązani do zwrotu kwoty wypłaconej pożyczki w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki oraz zapłaty na rzecz pożyczkodawcy odsetek w wysokości 0.41 zł w stosunku dziennym, za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu kwoty pożyczki na rachunek pożyczkodawcy wskazany w umowie do spłaty rat pożyczki.
W przypadku odstąpienia od umowy i niezwrócenia przez nas kwoty pożyczki w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jesteśmy nadal zobowiązani do zwrotu wypłaconej kwoty wraz z odsetkami wyliczonymi według stopy zadłużenia przeterminowanego za każdy dzień opóźnienia.
Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego w przypadku zalegania ze spłatą należności wynikających z umowy równa jest stopie odsetek maksymalnych za opóźnienie. Aktualna stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie wynosi 14%.

Odstąpienie od umowy Aasa Polska – jak dostarczyć pismo?

Aby odstąpienie od umowy w Aasa Polska było skuteczne, wymagane jest doręczenie na adres pożyczkodawcy własnoręcznie podpisanego przez nas oświadczenia sporządzonego według wzoru i zawierającego frazę: “Niniejszym odstępuję od Umowy pożyczki nr 123456789”.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajdziemy na stronie aasapolska.pl w zakładce “warunki pożyczki”, a konkretnie w podstronie “formularz odstąpienia od umowy o pożyczkę”. Oświadczenie należy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.
Dla usprawnienia całego procesu odstąpienia od umowy pożyczki, możemy skorzystać z poniższych uniwersalnych wzorów, dostępnych w formacie PDF oraz DOCX.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Aasa Polska

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Aasa Polska

Aasa Polska S.A.
ul. Hrubieszowska 2, 00-825 Warszawa
Tel.: 801 40 40 40 lub 22 4 600 300
E-mail: info@aasapolska.pl
REGON: 146017266
NIP: 5252528111
KRS: 0000411939

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły