Czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 17 minut

Problemy z zajęciami komorniczymi dotykają wielu z nas. By uporać się z nimi, trzeba niezwłocznie podejmować wszystkie niezbędne działania w celu ich zażegnania. Ze swoimi długami musimy walczyć również w trakcie przebywania na zasiłku chorobowym. Podobnie jest też wtedy, gdy pracujemy za granicą lub oprócz dodatku rodzinnego, zasiłku czy zapomogi nie posiadamy innego źródła utrzymania. W związku z pobieraniem wspomnianych świadczeń nasuwa się pytanie: Czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej.

czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy

Co to jest zasiłek chorobowy i komu przysługuje?

Zasiłek chorobowy to jedno ze świadczeń, które przysługuje  osobom objętym obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym. Oznacza to, że jeżeli jesteś pracownikiem, członkiem rolniczej spółdzielni lub spółdzielni kółek rolniczych czy też odbywasz służbę zastępczą, masz prawo otrzymać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego.

Jednocześnie należy podkreślić, że również osoby, które zostały objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, mogą otrzymać świadczenie. Jeśli wykonujesz pracę:

 • nakładczą (praca chałupnicza),
 • na podstawie jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług lub współpracujesz z osobą posiadającą taką formę zatrudnienia – umowa uaktywniająca, prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z takim podmiotem,
 • na warunkach skierowania do pracy w ramach odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • jesteś duchownym,

wówczas również masz prawo korzystać z zasiłku chorobowego udzielanego przez ZUS.

Kiedy nabywamy prawo do zasiłku chorobowego?

pożyczkowy portal

Jednak prawa do otrzymania zasiłku chorobowego nie otrzymuje każda osoba, która dopiero rozpoczęła wpłacanie odpowiednich składek. Wszystko zostało uregulowane prawnie i zależy również od tego, czy korzystasz z ubezpieczenia obowiązkowego czy też dobrowolnego. Jeśli obejmuje Cię:

 • ubezpieczenie obowiązkowe, zasiłek chorobowy otrzymasz dopiero po 30 dniach ciągłego ubezpieczenia chorobowego.
 • ubezpieczenie dobrowolne, prawo do zasiłku zostaje Ci nadane dopiero po 90 dniach ciągłego ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że zawsze są pewne wyjątki, takie jak absolwenci szkół objęci ubezpieczeniem w ciągu 30 dni od ukończenia nauki, poseł czy senator, który został objęty ubezpieczeniem 90 dni od końca kadencji i kilka innych.

Czym się różni wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy?

Będąc na zwolnieniu chorobowym, warto pamiętać o tym, za jaki okres przysługuje nam prawo do otrzymywania świadczenia. Sprawa wygląda następująco: jeśli nie ukończyłeś 50 roku życia, wykonujesz pracę nakładczą lub służbę zastępczą  a czas niezdolności do pracy nie przekracza 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, wynagrodzenie wypłaca nam pracodawca. W przypadku osób powyżej 50 roku życia termin ten wynosi 14 dni.

Zasiłek chorobowy ZUS otrzymasz od 34 dnia lub w przypadku ukończenia 50 r.ż, od 15 dnia przebywania na zwolnieniu L4. Jeśli zostałeś ubezpieczony z innego tytułu, wówczas zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia zwolnienia chorobowego.

Ile wynosi okres zasiłkowy? Zasiłek chorobowy będzie wypłacany nie dłużej niż przez 182 dni. Wyjątkiem są przypadki zachorowania na gruźlicę lub choroba w trakcie ciąży. Warto pamiętać, że w ten okres wliczane są również dni, kiedy pozostawaliśmy objęci wynagrodzeniem chorobowym. Jeśli nastąpiły przerwy i nie przekraczały 60 dni, wówczas okres zachorowania się zsumuje. Jednak czy komornik może zająć zasiłek chorobowy? Jak wygląda zajęcie zasiłku chorobowego?

Czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy? Ustawa!

Teraz konieczne jest opisanie meritum problemu, odnośnie tego czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy. Trzeba zatem przyjrzeć się temu, na jakiej podstawie komornik ma prawo zająć świadczenie wypłacane na czas choroby. W polskim ustawodawstwie tę kwestię reguluje pierwszy paragraf artykułu 831 kodeksu postępowania cywilnego. Nie zawiera on żadnych informacji na temat tego, że komornik nie może podjąć takiego działania.

pożyczkowy portal

Urzędnik działa bowiem zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Równie ważne jest to, że wszelkich niezbędnych obliczeń w zakresie potrąceń dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym to nie komornik decyduje o tym, jaką kwotę może pobrać na poczet swoich roszczeń. Można zatem stwierdzić, że warunki, na jakich dokonuje się zajęcia środków dłużnika, dyktowane są odgórnie. Pobierana jest wtedy ta część świadczenia, którą może odebrać windykator w świetle prawa.

Zajęcie komornicze zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS a prawo

Co mówi prawo na temat tego, czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy? Ustawodawca sporządził właściwe przepisy w tym zakresie.  Aby dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują, wystarczy zapoznać się z zapisami w ustawie z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118). Jedna z najnowszych nowelizacji wniosła istotne zmiany, w ramach których kwoty zasiłku chorobowego wolne od potrąceń komorniczych stały się wyższe niż te obowiązujące przed 1 lipca 2017 roku. W zależności od typu zaległego zobowiązania komornik może zająć 60%, 50% lub 25% od kwoty otrzymywanego świadczenia. Obowiązuje również kwota wolna od potrąceń ustalana na początku marca każdego roku.

pożyczkowy portalOd 1 marca obowiązują następujące stawki zasiłku: wolne od potrąceń 594,05 zł – należności alimentacyjnych, 784,16 zł – nienależnie pobrane zasiłki (w tym alimentacyjne) oraz 980,19 zł – należności inne niż alimentacyjne, 237,61 zł – pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Takie kwoty muszą pozostać na koncie dłużnika. Jeżeli po odjęciu maksymalnej kwoty potrącenia jest to niemożliwe, komornik musi zmniejszyć stawkę tak, aby zapewnić dłużnikowi odpowiednią kwotę na koncie.  Powyższe limity dotyczą zajęcia komorniczego zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS!

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja podatników uległa poprawie. Jakie postanowienia zaczęły obowiązywać i co może być przedmiotem zainteresowania urzędnika sądowego? Owszem, okazuje się, że można odebrać zarówno wypłatę, jak i wszelkie świadczenia z zakresu ubezpieczenia społecznego. Jednak komornik musi pozostawić na koncie dłużnika kwotę co najmniej 40% wartości świadczenia w przypadku zasiłku chorobowego, innych świadczeń rodzinnych czy też zapomogi. Wiele zależy również rodzaju zadłużenia. Natomiast jeżeli przedmiotem zajęcia jest wynagrodzenie z miejsca pracy limity, określa Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). W przypadku długów alimentacyjnych komornik jest zobowiązany do pozostawienia na koncie co najmniej 40% otrzymywanego wynagrodzenia. Z kolei w obliczu innych długów na koncie musi pozostać minimum 50% otrzymywanej wypłaty. Jednocześnie należy podkreślić, że kwota pozostająca na koncie nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. 

Warto zdać sobie sprawę z tego, że wartość wszelkich potrąceń jest ściśle regulowana odpowiednimi przepisami. Pierwszy dotyczy tego, ile może wynosić maksymalna, akceptowana kwota potrącenia. Liczby te ustalane są procentowo w zależności od tego, skąd wynika zadłużenie. Drugi istotny zapis w polskim prawie mówi z kolei o tym, jakie ilości pieniędzy są wolne od działań podejmowanych przez komornika sądowego. To kwoty ściśle uzależnione od otrzymywanej wypłaty oraz obecnie obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zasiłków wypłacanych przez ZUS należy zwrócić uwagę na wysokość kwoty wolnej od potrąceń.

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy w ciąży 2023?

pożyczkowy portal

Zasiłek chorobowy podczas w ciąży jest wypłacany przez ZUS. Może pojawić się pytanie, jaka jest w takim razie zależność zajęcie komornicze a chorobowe w ciąży. Egzekucja zostaje przeprowadzona na zasadach uwzględnionych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118). W takim przypadku  należy zastosować maksymalne kwoty potrąceń wymienione w art. 140 tej ustawy. Oznacza to, że powinniśmy stosować następujące limity do:

 • 60% świadczenia w przypadku długu alimentacyjnego,
 • 50% świadczenia w przypadku odpłatności w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • 25% świadczenia w przypadku pozostałych należności.

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia chorobowego? Chorobowe a komornik 2023

Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca jest zmuszony do potrącenia należności pracownikom. Muszą oni koniecznie pamiętać o maksymalnej dopuszczonej wysokości pieniężnej, na jaką może opiewać zajęcie komornicze zasiłku chorobowego, kwoty wolnej od potrąceń.

Warto również wspomnieć, że komornicy mogą dokonać potrąceń, nawet jeżeli dłużnik posiada już inne zadłużenia względem innych instytucji. Warto pilnować swoich długów i nie doprowadzić do sytuacji, kiedy komornik zajmuje znaczną część naszych oszczędności. Może również doprowadzić to do zadłużenia, z którym trudno będzie sobie poradzić.
Artykuł 87 k.p. odnosi się właśnie do potrącenie wynagrodzenia uzyskanego z niezdolności do wykonywania pracy. Maksymalna kwota, na jaką może opiewać zajęcie zasiłku chorobowego przez komornika w przypadku niespłaconych alimentów, wynosi 60%  wynagrodzenia. Natomiast w pozostałych przypadkach zajęta kwota nie może przekraczać 50% wynagrodzenia. Z zastrzeżeniem, że na koncie musi pozostać równowartość płacy minimalnej. Z wynagrodzenia chorobowego komornik zabiera kwoty, które przeznaczone są na pokrycie świadczeń alimentacyjnych, kar pieniężnych oraz innych należności.  W sytuacji zajęcia komorniczego z zasiłku chorobowego, jak również w innych przypadkach wyznaczona została granica, jaką komornik może zabrać od danego dłużnika.

Zasiłek chorobowy a komornik – podstawa potrącenia

Jak już wspomnieliśmy, podstawą do jej obliczenia jest obowiązująca w kraju płaca minimalna. Obecnie wynosi 3490 zł brutto (2023 rok). Potrąceń dokonuje się z tego, co pozostaje po dokonaniu opłat podatków i innych należności, czyli około 2709 zł netto. Zajęcia komornicze z zasiłku chorobowego nie różnią się niczym od zajęć zasiłków emerytalnych czy macierzyńskich. Kwota, jaką uzyska komornik, zależy od pensji, jaką utrzymuje pracownik od swojej firmy.

Limit górny potrącenia komornicze, czyli ile może zabrać komornik z zasiłku chorobowego

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS i pracodawcę? Czy ZUS potrąca podatek od zasiłku chorobowego? Odpowiedzieliśmy na pytanie, że niestety tak. O tym, ile faktycznie może zająć komornik, stanowią przepisy dotyczące tzw. limitu górnego. By zrozumieć jego istotę, należy przyjrzeć się temu zagadnieniu bardzo dokładnie. W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że czynności egzekucyjne wobec dłużnika mogą zostać podjęte zarówno wtedy, gdy orzeczony został określony tytuł wykonawczy, jak i w chwili, gdy ta formalność nie została dopełniona.

Czy z zasiłku chorobowego można potrącić zajęcie komornicze? Potrąceń, o których mowa  powyżej można dokonać nawet w obliczu innych obciążeń dłużnika. Egzekucja nie powinna jednak przekraczać pewnych, ściśle określonych limitów. Jednym z nich jest granica 60 procent otrzymywanego świadczenia netto, gdy egzekwowane są alimenty na rzecz osób zależnych.  Jeżeli zadłużenie dotyczy płatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, zajęcie komornicze może wynosić nawet 50% świadczenia. W przypadku wszystkich pozostałych potrąceń (tzn. niealimentacyjnych), takich jak nieuregulowana chwilówka przez Internet lub kredyt, możliwe jest zabranie 25 procent kwoty netto przyznanego zasiłku. Zatem każdy, kto otrzymuje wynagrodzenie za pracę rzędu 1500 złotych netto (na zasiłku dostaje 80 procent tej kwoty) musi liczyć się z tym, że ¼ otrzymywanej wypłaty może być zajęta na poczet długów.  Tak wygląda potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego i limit górny.

Limit dolny zajęcia komornicze, czyli czego komornik nie może zabrać?

To drugie z najważniejszych pojęć, którego znaczenie warto poznać. Dotyczy ono tego, ile i czy komornik może zająć zasilek chorobowy. W tym przypadku wartości procentowe są bardziej rozbudowane. Oblicza się je, przyjmując za wartość wyjściową miesięczną kwotę przeliczaną w taki sam sposób jak emerytury i renty. Wcześniej kwoty te były ustalone procentowo od najniższej emerytury. Kwota wyznaczona w marcu każdego roku warunkuje, ile środków z konta płatnika składek jest chronionych przed zajęciem. Jakie środki pozostaną zatem dłużnikom na zaspokojenie ich wszystkich potrzeb, kiedy zostanie wprowadzone zajęcie komornicze z zasiłku chorobowego?

Od 1 marca 2022 roku obowiązują następujące kwoty wolne od potrąceń z zasiłków wyznaczone przez Prezesa ZUS:

 • 594,05 w przypadku należności alimentacyjnych
 • 980,19 w przypadku tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne
pożyczkowy portal

Kwota wolna musi zostać również podzielona przez 30 dni. Następnie wynik działania powinien być pomnożony przez liczbę dni, w których dłużnik przebywał na chorobowym. Jeżeli maksymalna kwota potrącenia przekracza kwotę wolną od potrąceń, komornik musi zmniejszyć wysokość zajęcia. Tak, aby na koncie pozostała kwota wolna od potrąceń.

Ile wynosi zajęcie komornicze z zasiłku chorobowego przedsiębiorcy 2023?

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców jest dobrowolny. Prawo do wypłacenia świadczenia nabywamy dopiero po 90 dniach ciągłego ubezpieczenia. Jeżeli skorzystamy z możliwości wypłaty zasiłku chorobowego, możemy go otrzymywać nie dłużej niż 182 dni. Wyjątkiem będą kobiety w ciąży oraz osoby chorujące na gruźlicę. Różnicą jest również fakt, że w przypadku pracowników do 33 dnia przebywania na zwolnieniu zasiłek wypłaca zakład pracy. Dopiero po tym czasie obowiązek przejmuje ZUS. W przypadku przedsiębiorców od 1 dnia płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość kwoty, jaką muszą płacić każdego miesiąca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to 2,45% sumy, jaka została zadeklarowana do opłacenia składek. Wartość ta nie może być niższa niż 60 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku przedsiębiorców kwoty wolne od potrąceń pozostają bez zmian. Jednak warto pamiętać, że takim osobom przysługują świadczenia o wartości obliczonej na podstawie kwoty, od której opłacone zostały składki.

Czy jest możliwe zajęcie komornicze zasiłku rodzinnego?

Czy urzędnik sądowy może pobrać – w celu zaspokojenia potrzeb wierzycieli – świadczenia w postaci dopłat na rzecz rodziny? To pytanie zasadne również w świetle przepisów o środkach z programu 500 plus. Jak jest naprawdę? Autorzy przepisów prawnych w tym zakresie ustanowili, że pieniądze te nie mogą podlegać egzekucji komorniczej. Zatem konto bankowe może być zajęte, ale środki z 500 plus nadal powinny być dostępne ich właścicielowi. Jeśli  jest inaczej – można złożyć skargę na działania komornika. Pozwala na to 6 paragraf artykułu 833 kodeksu postępowania cywilnego.

Potrącenie komornicze z wynagrodzenia chorobowego nie wystarczy – co dalej?

Zdarza się, że płatnik ma więcej niż jedno zobowiązanie wobec wierzycieli. Niejednokrotnie jest tak, iż łączna suma zaległości jest na tyle wysoka, że nie sposób zaspokoić roszczeń wszystkich tych, którzy oczekują pieniędzy. Jakie przepisy obowiązują potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego w takiej sytuacji? Wpłaca się określoną kwotę na rzecz tego, kto żąda najwięcej. Informuje się tym samym inne zainteresowane organy egzekucyjne o zaistniałej sytuacji.

Potrącenie komornicze z zasiłku a zbieg potrąceń

Jeżeli zostało na nas nałożone więcej niż jedno potrącenie komornicze, ich łączna suma nie może przekraczać:

 • 60% świadczenia w przypadku potrąceń alimentacyjnych,
 • 50% świadczenia w przypadku innych potrąceń niż alimentacyjne,
 • 25% świadczenia, jeśli potrącenie dotyczy wyłącznie innych egzekwowanych należności.

Co daje nam zasiłek chorobowy dla pracowników? Zasiłek chorobowy a komornik

Pamiętajmy, że przez pierwsze 33 dni wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. W takiej sytuacji zajęcie komornicze odbywa się według takich samych reguł, jakie obowiązują podczas zajmowaniu należności z umowy o pracę. Natomiast kwota potrącenie zależy od wymiaru etatu i pensji.
]Dzięki zasiłkowi chorobowemu każdy pracownik w razie choroby ma prawo do wykorzystania L4 i uzyskania zasiłku chorobowego. Przebywasz obecnie na zasiłku chorobowym? Zaciągnąłeś pożyczkę lub kredyt, ale aktualna sytuacja finansowa nie pozwoliła Ci na wyregulowanie swoich zobowiązań względem firm finansowych? Zastanawiasz się, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy z ZUS? Nie ma obecnie żadnych przepisów w prawie, mówiących o zakazie zajęcia naszego zasiłku chorobowego. Dlatego, istnieje możliwość, że komornik zajmie zasiłek chorobowy, który obecnie otrzymujemy. Kwotę potrącenia wylicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie sam komornik.

Podsumowanie: Zasiłek chorobowy a komornik

Komornik a zasiłek chorobowy jest tematem, który wzbudza spore zainteresowanie wśród czytelników. Mamy dwie strony w sporze – oponentów pytających, ile komornik może zabrać z zasiłku chorobowego i komorników wykonujących swoją pracę. Niestety tak jak w każdej grupie społecznej, i wśród komorników dochodzi do nadużyć, nadinterpretacji przepisów, z których później korzysta się do woli. Z drugiej strony, osoba zadłużona zastanawiająca się, czy komornik może zająć chorobowe, musi liczyć się z faktem, że funkcjonariusz publiczny starający się wyegzekwować dług będzie korzystał z całego wachlarza dostępnych mu środków i przepisów pozwalających na zakończenie sprawy.

Komornik przynależy do tej grupy zawodów, które nigdy nie będą mile widziane przez opinię publiczną. Na pewno przyczyniają się do tego nadużycia ze strony komorników, czarny PR i fakt, że odbierają człowiekowi pieniądze, które potrzebne mu są do życia. To jedna strona medalu. Druga jest całkiem prozaiczna – spróbujmy postawić się w miejsce osoby, instytucji, która nie może odzyskać swoich pieniędzy. Najważniejsze jednak, czego życzymy obu stronom „konfliktu” jest polubowne rozwiązanie sprawy lub z zachowaniem przepisów i prawa.

Teraz wiemy już o tym, że zasiłek chorobowy może stanowić przedmiot zainteresowania komornika, który chce odzyskać środki należące do naszego wierzyciela. Wiadomo również o tym, w jakich granicach może być prowadzone opisane działanie. Tym samym jasne staje się, że nie wszystkie środki przyznawane na czas choroby mogą być przeznaczone na spłatę długów.

 

1 komentarz

Renata

Komornicy to banda zlodzieji i chieny którzy żerują na ludzkiej krzywdzie

3-1 Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły