Czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy?


Problemy z zajęciami komorniczymi dotykają wielu z nas. By uporać się z nimi, trzeba niezwłocznie podejmować wszystkie niezbędne działania w celu ich zażegnania. Ze swoimi długami musimy walczyć również w trakcie przebywania na zasiłku chorobowym. Podobnie jest też wtedy, gdy pracujemy za granicą lub oprócz dodatku rodzinnego, zasiłku czy zapomogi nie posiadamy innego źródła utrzymania. W związku z pobieraniem wspomnianych świadczeń nasuwa się pytanie: Czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej.


Spis treści:

Co to jest zasiłek chorobowy i komu przysługuje?

Zasiłek chorobowy to jedne ze świadczeń, które przysługuje osobom wpłacającym składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje osobom objętym obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym. Oznacza to, że jeżeli jesteś pracownikiem, członkiem rolniczej spółdzielni lub spółdzielni kółek rolniczych czy też odbywasz służbę zastępczą, masz prawo otrzymać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego.

Jednak również osoby, które zostały objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, mogą otrzymać świadczenie. Jeśli wykonujesz pracę:

  • nakładczą (praca chałupnicza),
  • na podstawie jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług lub współpracujesz z osobą posiadającą taką formę zatrudnienia – umowa uaktywniając, prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z takim podmiotem,
  • na warunkach skierowania do pracy w ramach odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • jesteś duchownym,

wówczas również masz prawo korzystać z zasiłku chorobowego udzielanego przez ZUS.

Kiedy nabywamy prawo do zasiłku chorobowego?

Jednak prawo do otrzymania zasiłku chorobowego nie otrzymuje każda osoba, która dopiero rozpoczęła wpłacanie odpowiednich składek. Wszystko zostało uregulowane prawnie i zależy również od tego, czy korzystasz z ubezpieczenia obowiązkowego czy też dobrowolnego. Jeśli obejmuje Cię:

  • ubezpieczenie obowiązkowe, zasiłek chorobowy otrzymasz dopiero po 30 dniach ciągłego ubezpieczenia chorobowego.
  • ubezpieczenie dobrowolne, prawo do zasiłku zostaje Ci nadane dopiero po 90 dniach ciągłego ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że zawsze są pewne wyjątki, takie jak absolwenci szkół objęci ubezpieczeniem w ciągu 30 dni od ukończenia nauki, poseł czy senator, który został objęty ubezpieczeniem 90 dni od końca kadencji i kilka innych.

Czym się różni wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy?

Będąc na zwolnieniu chorobowym, warto pamiętać o tym, za jaki okres przysługuje nam prawo do otrzymywania świadczenia. Sprawa wygląda następująco: jeśli nie ukończyłeś 50 roku życia, wykonujesz pracę nakładczą lub służbę zastępczą  a czas niezdolności do pracy nie przekracza 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, wynagrodzenie wypłaca nam pracodawca. W przypadku osób powyżej 50 roku życia termin ten wynosi 14 dni. Zasiłek chorobowy ZUS otrzymasz od 34 lub od 15 dnia przebywania na zwolnieniu l4. Jeśli zostałeś ubezpieczony z innego tytułu, wówczas zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia zwolnienia chorobowego.

Ile wynosi okres zasiłkowy? Zasiłek chorobowy będzie wypłacany nie dłużej niż przez 182 dni. Wyjątkiem są przypadki zachorowania na gruźlicę lub choroba w trakcie ciąży. Warto pamiętać, że w ten okres wliczane są również dni, kiedy pozostawaliśmy objęci wynagrodzeniem chorobowym. Jeśli nastąpiły przerwy i nie przekraczały 60 dni, wówczas okres zachorowania się zsumuje. Jednak czy komornik może zająć zasiłek chorobowy? Jak wygląda zajęcie zasiłku chorobowego?

Czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy? Ustawa!

Teraz konieczne jest opisanie meritum problemu, odnośnie tego czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy. Trzeba zatem przyjrzeć się temu, na jakiej podstawie komornik ma prawo zająć świadczenie wypłacane na czas choroby. W polskim ustawodawstwie tę kwestię reguluje pierwszy paragraf artykułu 831 kodeksu postępowania cywilnego. Nie zawiera on żadnych informacji na temat tego, że komornik nie może podjąć takiego działania. Urzędnik działa bowiem zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Równie ważne jest to, że wszelkich niezbędnych obliczeń w zakresie potrąceń dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym to nie komornik decyduje o tym, jaką kwotę może pobrać na poczet swoich roszczeń. Można zatem stwierdzić, że warunki, na jakich dokonuje się zajęcia środków dłużnika, dyktowane są odgórnie. Pobierana jest wtedy ta część świadczenia, którą może odebrać windykator w świetle prawa.

Zajęcie komornicze zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS a prawo

Co mówi prawo na temat tego, czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy? Ustawodawca sporządził właściwe przepisy w tym zakresie. Ich najnowsza nowelizacja zaczęła obowiązywać w 2017 roku (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118). Wniosła ona zmiany, w ramach których kwoty zasiłku chorobowego wolne od potrąceń komorniczych stały się wyższe niż te obowiązujące wcześniej. W zależności od typu zaległego zobowiązania od 1 lipca 2017 roku mogło zostać zajęte 50%, 40% lub 25% od kwoty minimalnego świadczenia emerytalnego. Jednak pamiętajmy, że w przypadku innych długów niż tych wynikających z niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego kwota zasiłku chorobowego wolna od potrącenia komorniczego wynosi 75% minimalnej wartości emerytury.  Z kolei zajęcie komornicze z zasiłku chorobowego przed 1 lipca 2017 roku mogło obejmować kwoty o 25% mniej.

Tym samym sytuacja podatników uległa poprawie. Jakie postanowienia zaczęły obowiązywać i co może być przedmiotem zainteresowania urzędnika sądowego? Owszem, okazuje się, że można odebrać zarówno wypłatę, jak i wszelkie świadczenia z zakresu ubezpieczenia społecznego. Jednak komornik musi pozostawić na koncie dłużnika co najmniej 75% (wcześniej 50%)  wartości minimalnej emerytury w przypadku zasiłku chorobowego, innych świadczeń rodzinnych czy też zapomogi. Natomiast jeżeli przedmiotem zajęcia jest wynagrodzenie z miejsca pracy limity, określa Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). W przypadku długów alimentacyjnych komornik jest zobowiązany do pozostawienia na koncie co najmniej 20% otrzymywanego wynagrodzenia. Z kolei w obliczu innych długów na koncie musi pozostać minimum 50% otrzymywanej wypłaty. Jednak wraz z upływem lat pewne rzeczy uległy modyfikacji. Jakie zasady nadal obowiązują, a co zostało zmienione w 2019 roku? Jak wyglądają potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego 2020?

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy? Zasady

czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy

Warto zdać sobie sprawę z tego, że wartość wszelkich potrąceń jest ściśle regulowana odpowiednimi przepisami. Pierwszy dotyczy tego, ile może wynosić maksymalna, akceptowana kwota potrącenia. Liczby te ustalane są procentowo w zależności od tego, skąd wynika zadłużenie. Drugi istotny zapis w polskim prawie mówi z kolei o tym, jakie ilości pieniędzy są wolne od działań podejmowanych przez komornika sądowego. To kwoty ściśle uzależnione od obowiązującej w danym momencie najniższej emerytury. Jak już pisaliśmy w artykule Emerytury ZUS – aktualna sytuacja, najniższe świadczenie emerytalne wynosi od 1 marca 2019 roku 1100 złotych brutto, czyli 934,60 zł netto. Zatem o jakich wpłatach na rzecz wierzycieli musimy pamiętać, gdy ciąży na nas na przykład niespłacona chwilówka?

Więcej informacji na temat świadczeń emerytalnych znajdziesz w: EMERYTURY ZUS – AKTUALNA SYTUACJA.

 

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy w ciąży 2020?

Zasiłek chorobowy podczas w ciąży jest wypłacany przez ZUS. Może pojawić się pytanie, jaka jest w takim razie zależność zajęcie komornicze a chorobowe w ciąży. W takiej sytuacji egzekucja zostaje przeprowadzona na zasadach uwzględnionych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118). W takim przypadku  należy zastosować maksymalne kwoty potrąceń wymienione w art. 140 tej ustawy. Oznacza to, że powinniśmy stosować następujące limity do:

  • 60% świadczenia w przypadku długu alimentacyjnego,
  • 50% świadczenia w przypadku odpłatności w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • 25% świadczenia w przypadku pozostałych należności.

Ile komornik może zabrać z zasiłku chorobowego? Chorobowe a komornik 2020

Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca jest zmuszony do potrącenia należności pracownikom. Muszą oni koniecznie pamiętać o maksymalnej dopuszczonej wysokości pieniężnej, na jaką może opiewać zajęcie komornicze zasiłku chorobowego, kwoty wolnej od potrąceń.

Warto również wspomnieć, że komornicy mogą dokonać potrąceń, nawet jeżeli dłużnik posiada już inne zadłużenia względem innych instytucji. Warto pilnować swoich długów i nie doprowadzić do sytuacji, kiedy komornik zajmuje znaczną część naszych oszczędności. Może również doprowadzić to do zadłużenia, z którego ciężko będzie nam się wyciągnąć.

Artykuł 87 k.p. odnosi się właśnie do potrącenie wynagrodzenia uzyskanego z niezdolności do wykonywania pracy. Maksymalna kwota, na jaką może opiewać zajęcie zasiłku chorobowego przez komornika w przypadku niespłaconych alimentów, wynosi 60%  wynagrodzenia minimalnego. Natomiast w pozostałych przypadkach zajęta kwota nie może przekraczać 50% najniższej krajowej. Z zastrzeżeniem, że na koncie musi pozostać równowartość płacy minimalnej. Z wynagrodzenia chorobowego komornik zabiera kwoty, które przeznaczone są na pokrycie świadczeń alimentacyjnych, kar pieniężnych oraz innych należności.  W sytuacji zajęcia komorniczego z zasiłku chorobowego, jak również w innych przypadkach wyznaczona została granica, jaką komornik może zabrać od danego dłużnika.

Zasiłek chorobowy a komornik – podstawa potrącenia

Jak już wspomnieliśmy, podstawą do jej obliczenia jest obowiązująca w kraju płaca minimalna. Obecnie wynosi 2600 zł brutto (2020 rok). Potrąceń dokonuje się z tego, co pozostaje po dokonaniu opłat podatków i innych należności, czyli około 1878 zł netto. Zajęcia komornicze z zasiłku chorobowego nie różnią się niczym od zajęć zasiłków emerytalnych czy macierzyńskich. Kwota, jaką uzyska komornik, zależy od pensji, jaką utrzymuje pracownik od swojej firmy.

Ile nam zostanie? Zajęcie komornicze z zasiłku chorobowego

Ostatnie zmiany w ustawie obowiązujące do lipca 2018 roku do dnia dzisiejszego poprawiły sytuację dłużników w kwestii potrąceń od zasiłków chorobowych. Obecnie osoby posiadające niezapłacone świadczenia alimentacyjne mają prawo do zatrzymania zasiłku o wartości wynoszącej minimum 40% przy zadłużeniach alimentacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o inne zaległości na mocy tytułów wykonawczych wysokość ta wynosi 75%. Warto również pamiętać o gwarancji, że jeśli chodzi o należności alimentacyjne, kwotą wolną od potrąceń jest 50% najniższego świadczenia emerytalnego. W pozostałych przypadkach kwota zasiłku chorobowego wolna od potrąceń komorniczych wynosi równowartość 75% minimalnej emerytury.

Limit górny potrącenia komornicze, czyli ile może zabrać komornik z zasiłku chorobowego

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy wypłacany przez zus i pracodawcę? Czy zus potrąca podatek od zasiłku chorobowego? Odpowiedzieliśmy na pytanie, że niestety tak. O tym, ile faktycznie może zająć komornik, stanowią przepisy dotyczące tzw. limitu górnego. By zrozumieć jego istotę, należy przyjrzeć się temu zagadnieniu bardzo dokładnie. W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że czynności egzekucyjne wobec dłużnika mogą zostać podjęte zarówno wtedy, gdy orzeczony został określony tytuł wykonawczy, jak i w chwili, gdy ta formalność nie została dopełniona.

Czy z zasiłku chorobowego można potrącić zajęcie komornicze? Potrąceń, o których mowa  powyżej można dokonać nawet w obliczu innych obciążeń dłużnika. Egzekucja nie powinna jednak przekraczać pewnych, ściśle określonych limitów. Jednym z nich jest granica 60 procent otrzymywanego świadczenia netto, gdy egzekwowane są alimenty na rzecz osób zależnych. W przypadku wszystkich pozostałych potrąceń (tzn. niealimentacyjnych), takich jak nieuregulowana chwilówka przez Internet lub kredyt, możliwe jest zabranie 25 procent kwoty netto przyznanego zasiłku. Zatem każdy, kto otrzymuje wynagrodzenie za pracę rzędu 1500 złotych netto (na zasiłku dostaje 80 procent tej kwoty) musi liczyć się z tym, że ¼ otrzymywanej wypłaty może być zajęta na poczet długów.  Tk wygląda potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego 2020 i limit górny.

Limit dolny zajęcia komornicze, czyli czego komornik nie może zabrać?

To drugie z najważniejszych pojęć, którego znaczenie warto poznać. Dotyczy ono tego, ile i czy komornik może zająć zasilek chorobowy. W tym przypadku wartości procentowe są bardziej rozbudowane. Oblicza się je, przyjmując za kwotę wyjściową równowartość najniższej emerytury, czyli 1200 złotych brutto.  To właśnie ta liczba warunkuje, ile środków z konta płatnika składek jest chronionych przed zajęciem. Jakie środki pozostaną zatem dłużnikom na zaspokojenie ich wszystkich potrzeb, kiedy zostanie wprowadzone zajęcie komornicze z zasiłku chorobowego?

Opiszemy to, rozpoczynając od najniższych, a kończąc na najwyższych kwotach wolnych od zajęcia. Najmniejsza kwota chroniona przed działaniami komornika dotyczy osób przebywających w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-leczniczych. W ich przypadku zabrania się zajęcia 50%. Stawka 60 procent dotyczy z kolei sum pobieranych na poczet należności alimentacyjnych wynikających z nadanych tytułów wykonawczych lub wniosku wierzyciela. Najwięcej środków (75 procent) jest chronionych przed zajęciem komorniczym wtedy, gdy postępowanie komornika sądowego dotyczy należności niealimentacyjnych takich jak niespłacona chwilówka bez zaświadczeń. Dobrze wspomnieć o tym, że w przypadku wszystkich innych zobowiązań wolna od egzekucji jest kwota w wysokości 60 procent najniższej emerytury.

Komornik a L4 i zasiłek chorobowy

Czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy

Potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego przykład, czyli kalkulator potrąceń komorniczych 2020

W sytuacji kiedy komornik chce dokonać potrącenia w ramach świadczenia alimentacyjnego, wówczas kwota ta zostaje ograniczona do 60% kwoty zasiłku. W innych przypadkach może zająć co najwyżej 25% kwoty zasiłku. Spójrzmy na potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego przykład:

Kwota wolna od potrąceń w sytuacji egzekucji dotyczącej należności alimentacyjnych wraz z opłatami egzekucyjnymi wynosi 500 zł. Jeśli chodzi z kolei o świadczenia inne niż alimentacyjne, będzie to 825 zł. Kiedy po odliczeniu podatku dochodowego wartość zasiłku chorobowego jest niższa niż wyżej wymienione, egzekucja nie może zostać wykonana. Przy ustaleniu kwot wolnych od zajęcia brana jest pod uwagę kwotą, jaką otrzymujemy netto od pracodawcy. Potrącenie komornicze zostaje regulowane prawnie i zależy od obowiązującej wartości najniższej krajowej, a wyżej wymienione kwoty mogą ulec zmianie. Więcej informacji o limitach komorniczych znajdziesz poniżej.

Ile wynosi zajęcie komornicze z zasiłku chorobowego przedsiębiorcy 2020?

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców jest dobrowolny. Prawo do wypłacenia świadczenia nabywamy dopiero po 90 dniach ciągłego ubezpieczenia. Jeżeli skorzystamy z możliwości wypłaty zasiłku chorobowego, możemy go otrzymywać nie dłużej niż 182 dni. Wyjątkiem będą kobiety w ciąży oraz osoby chorujące na gruźlicę. Różnicą jest również fakt, że w przypadku pracowników do 33 dnia przebywania na zwolnieniu zasiłek wypłaca zakład pracy. Dopiero po tym czasie obowiązek przejmuje ZUS. W przypadku przedsiębiorców od 1 dnia płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość kwoty, jaką muszą płacić każdego miesiąca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to 2,45 sumy, jaka została zadeklarowana do opłacenia składek. Wartość ta nie może być niższa niż 60 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku przedsiębiorców kwoty wolne od potrąceń pozostają bez zmian. Jednak warto pamiętać, że takim osobom przysługują świadczenia o wartości obliczonej na podstawie kwoty, od której opłacone zostały składki.

Zagraniczne wynagrodzenie chorobowe a komornik – ile może potrącić?

Coraz częściej podejmujemy pracę zarobkową za granicą. Jednak czy pobyt w innym kraju niż Polska zwalnia nas z dopełniania obowiązków wobec komornika? Otóż nie. Faktem jest jednak to, że działania urzędnika są zależne od wielu różnych zmiennych. Między innymi od tego, jaka obowiązuje nas umowa i jak wypłacane jest wynagrodzenie. Jeśli jednak stanowi ono jedyne źródło dochodu – jest prawnie częściowo chronione przed zajęciem. Wolne od niego jest 50 procent w przypadku zaległości kredytowych i 33 procent jeśli chodzi o świadczenia alimentacyjne. W takich sytuacjach wiele zależy jednak od jednostkowych przypadków i pojedynczych działań komornika wobec konkretnej osoby. Warto pamiętać, że potrącenie zostanie wykonane pod warunkiem otrzymywania wynagrodzenia na konto zajęte przez komornika.

Czy jest możliwe zajęcie komornicze zasiłku rodzinnego?

Czy urzędnik sądowy może pobrać – w celu zaspokojenia potrzeb wierzycieli – świadczenia w postaci dopłat na rzecz rodziny? To pytanie zasadne również w świetle przepisów o środkach z programu 500 plus. Jak jest naprawdę? Autorzy przepisów prawnych w tym zakresie ustanowili, że pieniądze te nie mogą podlegać egzekucji komorniczej. Zatem konto bankowe może być zajęte, ale środki z 500 plus nadal powinny być dostępne ich właścicielowi. Jeśli  jest inaczej – można złożyć skargę na działania komornika. Pozwala na to 6 paragraf artykułu 833 kodeksu postępowania cywilnego.

Potrącenie komornicze z wynagrodzenia chorobowego nie wystarczy – co dalej?

Zdarza się, że płatnik ma więcej niż jedno zobowiązanie wobec wierzycieli. Niejednokrotnie jest tak, iż łączna suma zaległości jest na tyle wysoka, że nie sposób zaspokoić roszczeń wszystkich tych, którzy oczekują pieniędzy. Jakie przepisy obowiązują potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego w takiej sytuacji? Wpłaca się określoną kwotę na rzecz tego, kto żąda najwięcej. Informuje się tym samym inne zainteresowane organy egzekucyjne o zaistniałej sytuacji.

Co daje nam zasiłek chorobowy dla pracowników? Zasiłek chorobowy a komornik

Pamiętajmy, że przez pierwsze 33 dni wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. W takiej sytuacji zajęcie komornicze odbywa się według takich samych reguł, jakie obowiązują podczas zajmowaniu należności z umowy o pracę. Natomiast kwota potrącenie zależy od wymiaru etatu i pensji.

]Dzięki zasiłkowi chorobowemu każdy pracownik w razie choroby ma prawo do wykorzystania L4 i uzyskania zasiłku chorobowego. Przebywasz obecnie na zasiłku chorobowym? Zaciągnąłeś pożyczkę lub kredyt, ale aktualna sytuacja finansowa nie pozwoliła Ci na wyregulowanie swoich zobowiązań względem firm finansowych? Zastanawiasz się, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy z ZUS? Nie ma obecnie żadnych przepisów w prawie, mówiących o zakazie zajęcia naszego zasiłku chorobowego. Dlatego, istnieje możliwość, że komornik zajmie zasiłek chorobowy, który obecnie otrzymujemy. Kwotę potrącenia wylicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie sam komornik.

Podsumowanie: Zasiłek chorobowy a komornik

Komornik a zasiłek chorobowy jest tematem, który wzbudza spore zainteresowanie wśród czytelników. Mamy dwie strony w sporze – oponentów pytających, ile komornik może zabrać z zasiłku chorobowego i komorników wykonujących swoją pracę. Niestety tak jak w każdej grupie społecznej, i wśród komorników dochodzi do nadużyć, nadinterpretacji przepisów, z których później korzysta się dowoli. Z drugiej strony, osoba zadłużona zastanawiająca się, czy komornik może zająć chorobowe, musi liczyć się z faktem, że funkcjonariusz publiczny starający się wyegzekwować dług będzie korzystał z całego wachlarza dostępnych mu środków i przepisów pozwalających na zakończenie sprawy.

Komornik przynależy do tej grupy zawodów, które nigdy nie będą mile widziane przez opinię publiczną. Na pewno przyczyniają się do tego nadużycia ze strony komorników, czarny PR i fakt, że odbierają człowiekowi pieniądze, które potrzebne mu są do życia. To jedna strona medalu. Druga jest całkiem prozaiczna – spróbujmy postawić się w miejsce osoby, instytucji, która nie może odzyskać swoich pieniędzy. Najważniejsze jednak, czego życzymy obu stronom “konfliktu” jest polubowne rozwiązanie sprawy lub z zachowaniem przepisów i prawa.

Teraz wiemy już o tym, że zasiłek chorobowy może stanowić przedmiot zainteresowania komornika, który chce odzyskać środki należące do naszego wierzyciela. Wiadomo również o tym, w jakich granicach może być prowadzone opisane działanie. Tym samym jasne staje się, że nie wszystkie środki przyznawane na czas choroby mogą być przeznaczone na spłatę długów.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.