Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 19 minut

Czy komorniku może zająć pieniądze z dotacji unijnej? Fundusze unijne cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Korzystają z nich przedsiębiorcy z wielu różnych branż. Zdarza się jednak, że beneficjenci nie wiedzą o tym, jakie problemy będą musieli rozwiązywać. Zagadnienie to jest na tyle poważne, że coraz częściej omawia się je na różnych forach tematycznych. Z tego powodu pragniemy rozwikłać wszystkie związane z nim zawiłości. Przekonajmy się zatem, czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej? Kiedy może dojść do takiej sytuacji?

czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej

Spis treści:

Komornik a jednoosobowa działalność gospodarcza

Warto na początku uściślić, czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza. W 2004 roku weszła w życie Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej, co umożliwia założenie firmy niemal każdemu. Jeśli wykonywana przez nas praca jest regularna, zorganizowana i prowadzimy ją we własnym imieniu w celu uzyskania korzyści majątkowej, możemy nazwać ją działalnością gospodarczą.

Jednak wszystko wymaga uregulowania formalności urzędowych i zarejestrowania firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W niektórych przypadkach może obyć się bez obowiązku rejestracji  w CEIDG. Regulacje w takich sytuacjach dotyczą wartości przychodów oraz nieprowadzenia działalności po 30 kwietnia 2017 roku.

Jak założyć firmę z komornikiem?

Zdarza się, że osoby zmagające się z prywatnymi długami podejmuje decyzje o założeniu własnej działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że żadne przepisy nie zabraniają takiego działania. Jeżeli komornik zajął nam konto prywatne, nie jest to przeszkodą na drodze do założenia własnej firmy. Inną kwestią jest ryzyko, z jakim wiąże się prowadzenie firmy przez dłużnika. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zostanie wydany sądowy zakaz prowadzenia działalności. Może on obejmować czas od 1 do 10 lat. Dotyczy to osób, które nie złożyły w odpowiednim terminie upadłości swojej działalności. 

Proces zakładania firmy z komornikiem nie różni się od tego standardowego. Jeżeli chodzi o formalności, będziemy zobowiązani do wypełnienia formularza CEIDG-1 oraz wybrać formę opodatkowania.

Mam komornika, czy dostanę dofinansowanie z UP?

pożyczkowy portal

Założenie firmy przez osoby z zajęciem komorniczym jest możliwe. Ryzyko wiąże się ze stabilnością finansową przyszłego biznesu w związku z prywatnymi kłopotami. Dodatkowo może pojawić się problem z otrzymanie dotacji z urzędu pracy. Zgodnie z informacjami, którymi dzielą się użytkownicy for internetowych oraz ekspertów, podczas składania wniosku o dofinansowanie zostaniemy zobowiązani do podpisania oświadczenia o braku postępowania egzekucyjnego toczącego się wobec nas. Jeżeli wnioskodawca skłamie, wówczas grozi mu odpowiedzialność karna, a pieniądze będą musiały wrócić na konto Urzędu Pracy. 

Jeżeli zobowiązanie było zabezpieczone przez poręczycieli, również będą zobowiązani do zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Czy komornik może zająć dotację z Urzędu Pracy?

Pojawia się również pytanie, czy w razie problemów finansowych komornik może zająć pieniądze z dotacji Urzędu Pracy. W tym przypadku opinie są różne. Należy jednak podkreślić, że kiedy pieniądze znajdują się na zajętym koncie prywatnym lub biznesowym, wówczas są traktowane jako własność dłużnika. Dlatego może wystąpić sytuacja, kiedy dofinansowanie zostanie przejęte przez komornika.

Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej?

Skoro wiemy już, o co chodzi z jednoosobową działalnością gospodarczą, możemy przejść do działań komorniczych. Zazwyczaj zajmowane są prywatne przychody dłużnika, takie jak majątek na koncie osobistym, nieruchomości czy też wynagrodzenie. Nie da się ukryć, że może to w łatwy sposób doprowadzić do bankructwa, ponieważ w efekcie dłużnik, próbując zdobyć środki na własne utrzymanie, sięga po majątek firmy.

pożyczkowy portal

Jeśli jednak utrzymujemy się z prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas podstawowym źródłem, z którego komornik pobierze środki na pokrycie długów będzie konto firmowe. Dodatkowo może zostać również zajęty majątek firmowy. Jednak czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej? Finansowanie unijne pozostaje nienaruszone. Jak to możliwe? Zobacz też: Czego komornik zabrać nie może.

Dotacje unijne dla firm jednoosobowych a zajęcie komornicze

Należy zdać sobie sprawę z tego, że opisywany problem dotyczy dużej grupy osób korzystających z pomocy unijnej. Jeżeli znalazłeś się w takiej sytuacji, pewnie zastanawiałeś się czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej. Ludzi, którzy spotkali się z niesprawiedliwością jest naprawdę sporo. Warto przy tym odnotować, że kolejne historie typu – czy komornik może zająć konto bankowe, publikowane w sieci różnią się od siebie. To sprawia, że łatwiej zbadać całe szerokie spektrum tego zagadnienia. Prześledzenie go będzie zapewne pomocne dla wielu osób.

pożyczkowy portal

Pierwszym przykładem niech będzie pani Bożena, która pozyskała środki na budowę domu pomocy społecznej. Tuż po tym, gdy udało się jej pomyślnie przejść przez cały proces, komornik zajął uzyskane pieniądze na rzecz prywatnych długów pomysłodawczyni. Ta zgłosiła sprawę do Sądu Najwyższego, a ten z kolei orzekł na jej korzyść i tym samym rachunek został odblokowany. Stało się tak, ponieważ uznano, że przelewy zarejestrowane na koncie zinterpretowano jako prywatne pieniądze dłużniczki. Tymczasem okazało się, że przyznane zostały przez Skarb Państwa na potrzeby realizacji celów specjalnych. W ten sposób bank, który upominał się o te środki, nie mógł zainkasować ich na poczet swoich roszczeń wobec pani Bożeny. Odwołanie od decyzji komornika uznano wtedy za zasadne.

Prywatne długi a działalność gospodarcza i dotacje – poszkodowani

pożyczkowy portal

Z podobną sytuacją spotkał się pan Wojciech. Ten jednak otrzymał wypłatę w ramach wsparcia ze strony Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Względem wpływów z płynących z tej instytucji stosuje się dokładnie te same regulacje co w przypadku środków unijnych. Należy również uściślić, że w tym konkretnym przypadku nie wystąpiły problemy związane z niedopilnowaniem procedur przez użytkownika. Wszystkie pieniądze rozliczał należycie. Rozdysponowane były tylko na potrzeby tworzonej firmy, która miała zażegnać problemy finansowe zainteresowanego. Tymczasem wszczęto egzekucję z tytułu tych właśnie, prywatnych długów. Zatem pobrano kolejne transze unijnych dotacji, by zaspokoić żądania banku. Poczynania te należy oczywiście uznać za niewłaściwe. Nic dziwnego, że uznano je za niezgodne z prawem. Tego typu i podobnych sytuacji ujawniono w Polsce bardzo wiele. Na szczęście w większości przypadków Sąd Najwyższy rozwiewał wszelkie wątpliwości na rzecz osób starających się o gotówkę z funduszy europejskich.

Ile może zabrać komornik z działalności gospodarczej 2020?

Jak wiadomo, bycie samemu sobie szefem wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Komornik może zająć nie tylko nasze konto firmowe, ale również majątek. Czy istnieją jakieś ograniczenia? Ile komornik może zabrać z konta? Urzędnik ma prawo do przejęcia pieniędzy, które znajdowały się na koncie w dniu wydania decyzji, ale również te, które dopiero na nie wpłyną. Jednak nie ma w tych działaniach pełnej swobody. 

pożyczkowy portal

W tym przypadku należy stosować przepisy zawarte w art. 87  oraz 87¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 ). Ile może zabrać komornik z własnej działalności gospodarczej? Oznacza to, że komornik musi pozostawić dłużnikowi każdego miesiąca:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek oraz wpłat do pracowniczego planu kapitałowego – zasada ta dotyczy potrącenia potrąceń na podstawie tytułów wykonawczych w przypadku innych zaległości niż świadczenia alimentacyjne,
  • minimum 75% płacy minimalnej obowiązującej w danym roku przy potrąceniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • minimum 90% wynagrodzenia minimalnego w przypadku kar pieniężnych wymienionych w art. 108 Kodeksu pracy.

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 3 010 zł brutto.

Czy komornik może zająć dotacje unijne?

Czego komornik nie może zająć? Wyjątek stanowią pieniądze z dotacji unijnej. Jeśli chodzi o majątek firmy, zostaje zobowiązany do pozostawienia narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania pracy. Jeśli zwrócimy się z odpowiednią prośbą, możliwe będzie również pozostawienie kwoty pokrywającej wypłaty pracowników.

Komornik a spółka

Jednak to, w jakim stopniu komornik może zająć konto prywatne a firmowe zależy również od charakteru spółki. Zgodnie z art. 301 w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 ) w przypadku spółki akcyjnej odpowiada ona za zobowiązania całym majątkiem. Natomiast członkowie (akcjonariusze) tracą jedynie to, co do niej wnieśli. Wyjątek stanowi działanie sprzeczne z prawem lub statutem. Jeśli chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jako członkowie ponosimy pełną odpowiedzialność osobistą. Oznacza to, że zagrożony jest cały nasz majątek. Jednak egzekucja majątku z dotacji podlega regulacjom art 831 KCP. Będzie ona możliwa jedynie, kiedy skończy się okres trwałości projektu, który został wskazany w dokumentach dotyczących pieniędzy z dotacji unijnej.

Według art. 831 § 1 pkt. 2a)  Kodeksu postępowania cywilnego, środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), wypłacone w formie zaliczki, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone;

Komornik w firmie a środki trwałe

pożyczkowy portal

Przed egzekucją komorniczą chronione są nie tylko pieniądze przelewane na konto bankowe. Ta sama zasada dotyczy również wszelkich środków trwałych i wartości niematerialnych. Co ciekawe, odnosi się to także do aktów prawnych stworzonych w ramach podjętych działań. Wlicza się w to zatem wszelkie noty notarialne i im podobne zaświadczenia. Trzeba jednak pamiętać, że w razie nieprawidłowości ustalenia te mają moc tylko do dnia, który został wskazany w umowie na dofinansowanie projektu.  Należy zatem rozumieć, że jeśli porozumienie to wygasa z dniem 1 września i po tej dacie zostaną ujawnione nieprawidłowości – możliwe staje się to, że o powstałe należności upomną się wierzyciele.

Czego nie może zająć komornik rolnikowi?

Ważną grupą użytkowników środków unijnych są polscy rolnicy. Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej rolnikom tak samo jak za brak spłaty kredytu rolniczego? Z pomocą przyznanych pieniędzy rozbudowują swoje gospodarstwa i modernizują je, by dorównywały standardom europejskim. Czy mogą być spokojni o dopłaty, które otrzymali? W świetle obowiązujących przepisów – oczywiście, że tak. Zapewniają to regulacje dotyczące tymczasowej, nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Dotyczą ich przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego (k.c.p.) (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.). Kwestię tę reguluje artykuł 831 § 2. Ma on zresztą zastosowanie w omówionych wcześniej dwóch przypadkach.

Według art 831 KPC § 2, W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–2a i 7, nie podlegają egzekucji również sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego realizacji wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej? 

pożyczkowy portal

Należy podkreślić, że zajęcie dotacji przez komornika jest w większości przypadków niedozwolone. Zdarzają się jednak kuriozalne sytuacje, w których komornik dopomina się o oddanie należności, choć nie ma do tego prawa. W większości przypadków takie postępowanie można zgłosić do Sądu Rejonowego, przy którym działa urzędnik. Trzeba przy tym pamiętać, że skarga musi spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego. Powinna być też złożona w terminie do 7 dni od daty podjęcia czynności komorniczych. Zaskarżyć można wszelkie niedopatrzenia, jak i różnego typu nieodpowiednie działania. Wniesienie opisywanego zażalenia wiąże się z opłatą w wysokości 100 złotych, co jest niezależne od egzekwowanej sumy. Zajęcie dotacji przez komornika nie jest sprawą łatwą.

Zajęcie dotacji przez komornika a prawo do egzekucji

O ile w kwestiach naszych zadłużeń prywatnych, komornik zawłaszcza mienie na poczet egzekucji długów, tak w przypadku, gdy otrzymane pieniądze to dotacja UE, za które jesteśmy odpowiedzialni i zobligowani do prowadzenia dokładnych sprawozdań z ponoszonych kosztów, sprawa znacząco się komplikuje. Dotacje unijne a zajęcie komornicze jest skomplikowaną kwestią, ponieważ zgodnie z przepisami, które prezentujemy poniżej, komornik nie ma prawa w wyniku egzekucji zająć pieniędzy pochodzących z dotacji administracyjnej UE. Z drugiej strony przepisy przepisami; komornik może próbować przedstawić taką interpretację przepisów, która pozwalałaby mu podjąć czynności egzekucyjne. Czy jednak wtedy będzie działał zgodnie z prawem?

Czy komornik może zająć konto? 

Koniecznie trzeba zaznaczyć, że w celu uniknięcia wielu problematycznych sytuacji, warto poznać polskie prawo w zakresie omawianego zagadnienia. Związane z tym nieścisłości rozsądzają radcy prawni z wielu uznanych kancelarii. Zaznaczają oni, że warto zdać sobie sprawę z tego, jakie zapisy w polskim ustawodawstwie dotyczą problemu. Najważniejsze z nich zawierają informacje o tym, że środki przyznawane ze Skarbu Państwa nie podlegają egzekucji komorniczej. Wiadomo jednak, że zapis ten może być interpretowany na różne sposoby. Istnieje bowiem ryzyko, że komornik wyjaśniając jego znaczenie, uzna, że pieniądze unijne nie pochodzą ze Skarbu Państwa. Wówczas można z kolei przywołać informacje pochodzące z przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji. Co można odnaleźć w tychże zapisach? Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej?

Stanowią one, że:

Nie podlegają egzekucji administracyjnej środki pochodzące z płatności w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich otrzymanych w formie zaliczki.

Z zapisu tego płynie wniosek, że jakakolwiek wpłata z UE będzie wolna od egzekucji komorniczej. Niestety dowolność interpretacji stanowi największe utrudnienie w całej zawiłej procedurze dysponowania środkami unijnymi. Niektórzy sądzą, iż jej właściwy przebieg powinny kontrolować banki. Trzeba zdać sobie przecież sprawę z tego, że każdy przelew jest dokładnie określony. Błędna jest zatem głoszona przez komorników teza, wedle której wszystkie środki po przelaniu na konto bankowe tracą swoją tożsamość. W rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie – dotacje pozostają dotacjami na każdym etapie realizacji inwestycji. Komornik nie ma prawa zająć w tym przypadku całe konto.

Dofinansowanie unijne a długi i zajęcie komornicze

Dotacja unijna przekazywana jest dla przedsiębiorców, fundacji, organizacji czy innych osób prywatnych. Z dotacji obecnie korzysta spora liczba osób w Polsce. Co w sytuacji, jeżeli osoba posiadająca pieniądze z dotacji unijnej jest dłużnikiem? Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej, które widnieją na koncie bankowym?

Pamiętajmy! Pieniądze unijne są nie do ruszenia. Jest to ważna kwestia, ponieważ istnieje bardzo dużo przypadków, kiedy to komornik zajmuje konto bankowe i pobiera z niego odpowiednią część gotówki osobom zadłużonym. To bank musi sprawdzić, skąd pochodzą środki na rachunku bankowym klienta. W przypadku, gdy nastąpi postępowanie komornicze, bank zobowiązany jest zgłosić fakt, że pieniądze dłużnika pochodzą z dotacji unijnych i automatycznie są nie do ruszenia.

Aby nie popaść w dodatkowe długi, pamiętajmy o terminowym spłacaniu naszych należności, pochodzących od firm udzielających pożyczek ratalnych lub chwilówek. Niektóre firmy pożyczkowe udzielają pożyczek ratalnych online osobom, które są zadłużone. Jednakże, jeżeli zastanawiamy się nad taką możliwością, musimy być bardzo ostrożni. Pamiętajmy, żeby nie wpaść w spiralę zadłużenia, ponieważ możemy przez to narobić sobie jeszcze więcej kłopotów finansowych, z których ciężko będzie się wydostać. Proponujemy zapoznać się z najlepszymi firmami pożyczkowymi, jakie przedstawiliśmy w naszym rankingu pożyczek ratalnych.

WYJĄTEK! Dotacja a komornik

pożyczkowy portal

Jesteś dłużnikiem i zastanawiasz się czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej? Otóż, komornik nie ma prawa przejąć dotacji unijnych osobom zadłużonym. Jedynym przypadkiem, kiedy komornik może wszcząć egzekucję komorniczą, jest sytuacja, gdy proces powstał w związku z realizowanym projektem. Jest to jedyny taki wyjątek. O tym właśnie mówi nam artykuł 831 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Może jednak się zdarzyć, że komornik nie zostanie poinformowany o tym, skąd pochodzą pieniądze na koncie dłużnika, dlatego, jeżeli tylko wyjdzie taka informacja, że pieniądze pochodzą z dotacji unijnej, będzie on zmuszony do oddania całości należności z powrotem na rachunek bankowy osoby zadłużonej. Takie same zasady dotyczą pieniędzy uzyskanych z pomocy uzyskanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków zagranicznych pochodzących ze źródła, które również nie podlegają zwrotowi.

Kiedy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnych?

Trzeba pamiętać o tym, że istnieją również inne wyjątki od opisywanych sytuacji, które spotkały osoby pobierające środki unijne. Tym samym okazuje się, że w wyjątkowych okolicznościach pieniądze unijne mogą zostać zajęte. Kiedy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej? Gdy uzyskane dotacje są niewłaściwie wydatkowane w ramach podjętych działań zadeklarowanych przez beneficjenta. Może być zatem tak, że zamierza on rozpocząć budowę obiektu użyteczności publicznej, ale niewłaściwie rozlicza przyznane fundusze. Niejednokrotnie nie reguluje należności wobec wykonawców. Wówczas firma-zleceniobiorca może wystąpić na drogę sądową. W takim przypadku komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej na poczet spłaty długów wierzyciela, który nie opłaca swoich współpracowników. Warto też pamiętać, że wszelkie działania egzekucyjne możliwe są po upływie terminu, który został wskazany w umowie o dofinansowanie.

Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej? Egzekucja komornicza z dotacji unijnej jest prawie niemożliwa. Dochodzi jednak do niej w wyjątkowych przypadkach. Wynika jednak z winy pobierającego dofinansowanie. Każda osoba dopełniająca swoich obowiązków, nie musi się na szczęście obawiać przykrych skutków działań komornika. Znamy jednak przykłady różnych nadużyć i nadinterpretacji przepisów, więc w kwestiach zadłużeń i potencjalnej egzekucji komornika musimy być wyjątkowo ostrożni.

Przedstawiciele banków zabierają głos: czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej?

Często dyskutowanym problemem jest to, że każdy przelew znajdujący się na rachunku beneficjenta pieniędzy unijnych ma określony tytuł. Tym samym dobrze wiadomo, które wpłaty pochodzą z dofinansowań unijnych. Tymczasem przedstawiciele Związku Banków Polskich tłumaczą to, jakimi narzędziami dysponują. Okazuje się, że bankierzy nie mają prawa do śledzenia tego, skąd pochodzi dany przelew.

Tym samym nie mają możliwości zabierania głosu w trakcie konfliktu na linii komornik-beneficjent środków europejskich. Często ograniczają również swoje działania jedynie do zapisów wynikających z prawa bankowego. Zapominają z kolei, że muszą podejmować decyzje zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. Stąd właśnie niejednokrotnie wynikają rozmaite nieporozumienia, które bywają dość uporczywe w skutkach.

1 komentarz

dodek

Te środki, po ściągnięciu ich przez komornika, są do odzyskania pod warunkiem szybkiej reakcji ze strony dłużnika, bo gdy już trafia do wierzyciela, często bardzo wkurzonego na dłużnika, to ten ich prawdopodobnie nie zwróci.

00 Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły