Kiedy i komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Zasiłek z Powiatowego Urzędu Pracy przysługuje osobom pozostającym bez pracy zarobkowej, które spełniają ściśle określone kryteria zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dlatego osoby, które z jakiegoś powodu są bezrobotne, mogą ubiegać się o tak zwaną kuroniówkę. Kiedy i komu przysługuje to świadczenie?

praca przy laptopie

Zasiłek z urzędu pracy – komu przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przysługujące osobom, które utraciły pracę. Żeby go otrzymać, należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy i spełniać odpowiednie warunki. Przede wszystkim takie świadczenie przysługuje osobom, którym urząd pracy nie jest w stanie zaproponować pracy, stażu, szkolenia, prac interwencyjnych czy robót publicznych.

Wszelkie zasady dotyczące przyznawania zasiłku dla bezrobotnych reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To właśnie w tym dokumencie znajdują się zapisy określające warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać kuroniówkę.

Osoby, które chcą otrzymać zapomogę dla bezrobotnych, powinny przepracować minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy. Z kolei w przypadku osób bezrobotnych po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, okres pobierania zasiłku jest wliczany do wymaganych 365 dni, które uprawniają do otrzymania świadczenia. W sytuacji, kiedy podstawa wymiaru składek w tym okresie stanowiła kwotę w wysokości co najmniej najniższego ustalonego na dany rok dochodu podstawowego z wynagrodzenia za pracę. Ważna jest tutaj kwota, a nie wymiar czasu pracy. 

Do stażu pracy wlicza się również czas, w którym osoba pobierała świadczenie, jakim jest renta z MOPS z tytułu niezdolności do pracy, a także odbywała służbę wojskową lub pobierała rentę rodzinną. W wymagany okres 365 dni nie wlicza się bezpłatnego urlopu wypoczynkowego trwającego łącznie dłużej niż 30 dni.

Komu nie przysługuje zapomoga dla bezrobotnych?

Nie każda osoba bezrobotna, która zarejestruje się w urzędzie pracy, spełnia warunki konieczne do otrzymania kuroniówki. Na świadczenie to nie mogą liczyć osoby, które w okresie 6 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy:

 • zostały zwolnione z pracy dyscyplinarnie lub rozwiązały stosunek pracy za wypowiedzeniem bądź za zrozumieniem stron,
 • nie podjęły stażu, szkolenia lub zatrudnienia zaproponowanego przez urząd pracy,
 • otrzymały od ostatniego pracodawcy odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • są w trakcie praktyki studenckiej i otrzymują za nią świadczenie, które wynosi więcej niż połowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Na zasiłek dla bezrobotnych nie może liczyć również osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i opłacała preferencyjne składki ZUS, ponieważ wówczas podstawa wymiaru składek jest niższa niż w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ile wynosi świadczenie dla bezrobotnych?

Kwota zasiłku dla bezrobotnych zależy od kilku czynników. Obecnie stawka, która obowiązuje od 1 czerwca 2021, wynosi 1240,80 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni i 974,40 zł brutto w okresie kolejnych dni. Końcowa wysokość zasiłku uzależniona jest jednak od stażu pracy. Dlatego:

 • na 100% świadczenia mogą liczyć osoby, które przepracowały od 5 do 20 lat,
 • 80% zasiłku otrzymują osoby, które przepracowały mniej niż 5 lat,
 • 120% końcowej kwoty z kolei otrzymują osoby, których okres uprawniający do zasiłku wynosi powyżej 20 lat. Obecnie mogą więc liczyć na kwotę 1489 zł brutto w okresie pierwszych trzech miesięcy i 1169,30 zł brutto w pozostałym czasie.

Prawo do zasiłku przysługuje za każdy dzień po upływie 7 dni od momentu zarejestrowania się w urzędzie pracy przez okres od 6 do 12 miesięcy. Dodatkowo zasiłek jest to coś, czego komornik nie może zabrać w przypadku egzekucji niealimentacyjnej. Natomiast w przypadku egzekucji alimentów może zająć 60% jego kwoty.

Na jaki okres przyznawane jest prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przyznawane jest na okres od 180 do 365 dni. Okres ten jest uzależniony od stopy bezrobocia na danym terenie. Na 180 dni zasiłek otrzymują osoby, które mieszkają na obszarze powiatu, gdzie stopa bezrobocia nie przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w Polsce. Z kolei na 365 dni zasiłek otrzymują:

 • osoby, które mieszkają na terenie powiatu, gdzie stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • osoby po 50 roku życia, które przepracowały co najmniej 20 lat,
 • bezrobotni z co najmniej jednym dzieckiem do 15. roku życia.

Zasiłek dla bezrobotnych – jak złożyć wniosek?

Żeby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, w pierwszej kolejności należy udać się do urzędu pracy i zarejestrować jako osoba bezrobotna. W tym celu należy skompletować kilka dokumentów takich jak:

 • świadectwo ukończonej szkoły,
 • świadectwa pracy,
 • legitymacje ubezpieczeniowe.

Ewentualnie książeczkę wojskową, a osoby, które prowadziły własną działalność gospodarczą decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczych. Następnie należy na miejscu wypełnić wniosek i kartę rejestracyjną. Wszystkie wpisane informacje pracownik sprawdza z oryginałami wymienionych dokumentów.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły