Ile wynosi renta socjalna z MOPS i jak ją dostać?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut

Osoby, które ze względu na swój zły stan zdrowia straciły szansę na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz wykonywanie pracy zawodowej mogą złożyć wniosek o przydzielenie tzw. renty socjalnej. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze z takiego świadczenia? Ile wynosi renta socjalna z MOPS? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o tego typu świadczenia socjalne.

zysk

Renta socjalna z MOPS – najważniejsze informacje

Według prawa renta socjalna z MOPS obejmuje głównie osoby, które w wyniku pogorszonego stanu zdrowia nie mogą wykonywać pracy zarobkowej oraz normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Oczywiście istnieją pewne zasady co do tego, kto i w jaki sposób może ubiegać się o tego typu świadczenie. Jeśli chodzi o kryteria przyznawania, istnieją dwa podstawowe czynniki określające czy dana osoba ma prawo do zasiłku, a mianowicie:

 1. Naruszenie sprawności fizycznej nastąpiło przed 18. rokiem życia.
 2. Naruszenie sprawności fizycznej nastąpiło przed ukończeniem 25. roku życia w przypadku studentów doktoranckich lub służby wojskowej.

Jak widać, zasiłek dla osoby, która nigdy nie pracowała, jak najbardziej jest dostępny, jednakże istotne jest spełnienie, chociażby jednego z powyższych kryteriów. Renta socjalna przyznawana jest najczęściej osobom niepełnosprawnym, które nie mają już żadnych szans na powrót do pełnej sprawności.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych takim świadczeniem obejmuje więc osoby niepełnosprawne (także ze stwierdzoną grupą inwalidzką) zamieszkujące najczęściej z rodzicami lub przebywające w domach opieki społecznej.

To ważne! Renta socjalna z MOPS przyznawana jest na zasadach wynikających z Art. 4 Ustawy o rencie socjalnej w dwóch wersjach:

 1. Dożywotnio – w przypadku kiedy niepełnosprawność będzie ciążyć na danej osobie przez całe życie.
 2. Okresowo – na czas kiedy występuje niezdolność do pracy tymczasowa. Warto wiedzieć, że renta przysługuje więc tylko na czas, jaki wyznaczy ZUS.

Kto może starać się o rentę socjalną?

W 2022 roku renta socjalna z MOPS może zostać udzielona tylko osobom, które według Art. 2 Ustawy o rencie socjalnej: 

 • zamieszkują RP i posiadają obywatelstwo polskie;
 • zamieszkują RP i są cudzoziemcami na podstawie zezwolenia na pobyt stały, długoterminowy lub czasowy w związku z dowolnymi okolicznościami;
 • posiadają kartę pobytu z adnotacją: „dostęp do rynku pracy”;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jakie kryteria trzeba spełnić, by otrzymać zasiłek dla osoby, która nigdy nie pracowała?

Oprócz powyższych warunków dotyczących czasu wystąpienia niepełnosprawności oraz wymogów prawnych dotyczących obywatelstwa i prawa do pobytu na terenie Polski renta socjalna z MOPS udzielana jest także tylko na podstawie:

 • złożenia ważnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia wnioskodawcy;
 • dodatkowej dokumentacji medycznej (to może mieć wpływ na decyzję ZUS);
 • zaświadczenia o pobieranych już zasiłkach lub rodzaju wykonywanej pracy zawodowej;
 • dla wnioskodawców posiadających gospodarstwo rolne wymagane jest dostarczenie zaświadczenia od urzędu gminy zawierającego powierzchnię posiadanych gruntów.

Podsumowując, aby otrzymać rentę socjalną z MOPS, wystarczy wykazać, że niepełnosprawność wystąpiła przed 18 lub przed 25. rokiem życia i powoduje brak zdolności do wykonywania pracy zawodowej pozwalającej na samodzielne utrzymywanie się. Co ciekawe, osoba pobierająca rentę może pracować, ale tylko z dochodem nieprzekraczającym 70% miesięcznego wynagrodzenia. 

Ile wynosi renta socjalna?

Według aktualnie obowiązujących przepisów renta socjalna z MOPS wynosi około 1068 złotych. Mimo to, że świadczenie tego typu nie jest zbyt wysokie, to jednak umożliwia osobom całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy na utrzymanie swoich podstawowych potrzeb życiowych.

W temacie wysokości świadczeń socjalnych warto nadmienić, że uzyskanie kredytu hipotecznego kiedy podstawowym źródłem utrzymania jest renta, nie będzie możliwe. Banki niestety podczas obliczania zdolności kredytowej nie biorą pod uwagę takich świadczeń nawet jeśli wypłacane są dożywotnio.

Słowem podsumowania warto też wspomnieć, że od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie zmiany, które zmieniają sposób „dorabiania” do renty. Co to oznacza w praktyce? Dla przychodów wyższych niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał, ale nie przekraczających 130% tej kwoty renta socjalna będzie stosownie zmniejszana. W przypadku przekroczenia najwyższego progu dochodu renta dla osoby niepełnosprawnej, ale pracującej będzie całkowicie wstrzymywana.

Istotną zmianą w 2022 roku jest też to, że przychody z najmu mieszkania, dzierżawy oraz innych umów o takim charakterze nie będą mieć wpływu na rentę socjalną z MOPS. Takie świadczenie to doskonała pomoc dla osób w ciężkim stanie fizycznym uniemożliwiającym wykonywanie pracy zawodowej. Warto więc wiedzieć, ile wynosi renta oraz kiedy można się o nią ubiegać w ZUS.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły