Zwolnienie z podatku dla młodych 2020 – o czym należy pamiętać?

25 marca 2020

Zwolnienie z podatku dla młodych to skutek zmian uchwalonych przez sejm 4 lipca 2019 roku. Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników lub planujący taki krok musi pamiętać o kilku obowiązkach. Wśród nich oprócz opłat za ubezpieczenie społeczne znajdują się również podatki. O czym musi pamiętać pracodawca podczas rozliczania się z Urzędem Skarbowym?


Spis treści:

Zwolnienie z podatku dla młodych ustawa

4 lipca została uchwalona nowa ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zapis, który najbardziej powinien interesować przedsiębiorców, znajduje się w art.1. tego rozporządzenia. Wynika z niego, że zwolnienie z podatku PIT dotyczy osób znajdujących się przed 26 rokiem życia. Warto zaznaczyć, że nie ma tu znaczenia, czy dany pracownik posiada status studenta lub osoby uczącej się. Jednak w tym przypadku wiele zależy od formy zatrudnienia oraz wysokości przychodów. Tak więc, przywilej zwolnienia z podatku dochodowego należy się każdemu, kto spełnia wymagania wieku oraz kilka innych wymienionych poniżej.  

 

Zwolnienie z podatku dla młodych od kiedy?

Jak już wspomnieliśmy, ustawa została przyjęta 4 lipca. Wszystkie zmiany, które wprowadza, wchodzą w życie na właściwych zasadach dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Jednak już  od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku można skorzystać z zerowego PIT–u, składając odpowiedni wniosek. Jest to ważna informacja dla przedsiębiorców, aby uniknąć niedomówień i ewentualnych zaległości w płatnościach. 

 

Zerowy PIT dla młodych a limit przychodu

Podstawowym warunkiem, jaki musi spełniać pracownik, jest oczywiście limit wieku wynoszący 26 lat. Jednak to nie wystarczy, aby można było skorzystać ze zwolnienia z podatku. Drugie kryterium dotyczy wysokości przychodów. W standardowym opodatkowaniu obowiązują progi, od których zależy wartość procentowa odliczonego podatku. W 2019 roku są one następujące:

  • 18% – pierwszy próg podatkowy,
  • 32% – drugi próg podatkowy.

Pierwszy z nich dotyczy osób, które wykazały przychody nie wyższe niż 85 528 zł. Jeżeli przekroczyły one tę kwotę, wówczas należy liczyć się z 32% opodatkowaniem. 

Dlaczego o tym wspominamy? Odpowiedź jest prosta. Limit przychody obowiązujący w przypadku zwolnienia z podatku odpowiada wartości I progu. Jeżeli nie przekroczą one 85 528 zł, wówczas podatnik ma prawo do skorzystania z zerowego PIT–u. Natomiast jeśli pojawi się nadwyżka, wówczas należy do niej zastosować ogólnie obowiązujące zasady wspomniane wyżej. Na koniec warto również wspomnieć, że limit kwotowy jest niezależny od liczby miejsc zatrudnienia lub podpisanych umów. 

Jakie formy zatrudnienia obejmuje zwolnienie z podatku dla młodych?

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku wprowadza również regulacje dotyczące formy zatrudnienia. W Polsce można je podzielić na pracownicze podlegające zapisom ujętym w Kodeksie pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) oraz niepracownicze regulowane przez Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). Jednak podział ten nie odpowiada do końca rozróżnieniu obowiązującemu w kwestii zwolnienia z podatku. Okazuje się, że prawo to przysługuje również niektórym zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kto może skorzystać z zerowego PIT–u? Spójrzmy.

Jeżeli pracownik wykonuje czynności na rzecz przedsiębiorcy na podstawie:

  • umowy o pracę, czyli stosunku pracy,
  • umowy zlecenie – jednej z umów cywilnoprawnych,
  • stosunku służbowego,
  • pracy nakładczej,
  • lub spółdzielczego stosunku pracy,

wówczas przysługuje mu zwolnienie z podatku dochodowego. Kiedy przedsiębiorca zatrudnia młodych ludzi na podstawie umowy o dzieło, obowiązuje standardowe opodatkowanie. 

Zwolnienie z podatku dla młodych – jak obliczyć?

Należy pamiętać, że zwolnienie z podatku do 26 lat nie obowiązuje w przypadku przychodów, które:

  •  podlegają ryczałtowi – forma opodatkowania przeznaczony dla indywidualnych działalności gospodarczych lub spółek osobowych,
  • są zwolnione z podatku dochodowego,
  • zostały uwzględnione w ordynacji podatkowej jako przychody, od których zaniechano obowiązku podatkowego. 

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku nadwyżki przychód podlega ogólnym zasadom opodatkowania. Przy tym uwzględnia się kwotę wolną od podatku oraz preferencyjne warunki rozliczania dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.

W 2019 roku ustawę należy stosować dla przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia. Dlatego też górny limit przychodu odpowiada liczbie miesięcy, w trakcie których obowiązuje nowelizacja. Dlatego też dla okresu od 1 sierpnia do 31 grudnia będzie ona proporcjonalna do 5/12 z 85 528 zł, czyli 35 636,67 zł. Kwestia opodatkowania za rok 2019 wzbudza wiele wątpliwości zarówno wśród płatników, podatników, jak i ekspertów. Okazuje się bowiem, że pracodawca będzie nadal pobierał zaliczki na podatek dochodowy po upływie 1 sierpnia 2019 roku.  Wyjątkiem jest tylko sytuacja, kiedy pracownik złoży odpowiednie oświadczenie.

Zwolnienie z podatku do 26 lat wniosek

Aby uniknąć dalszego pobierania zaliczek za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku, należy złożyć odpowiednie oświadczenie o zwolnieniu z podatku dla młodych. W nowelizacji ustawy podkreśla się, że powinno być ono w formie pisemnej i zawierać treść dotyczącą deklaracji, iż przychody będą w całości zwolnione od podatku. Jednak trzeba zauważyć, że podatku nie muszą płacić osoby do 26 roku życia z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia. Oznacza to, zarówno rok, miesiąc, jak i dzień. Dlatego też należy liczyć się z tym, że po upływie dnia 26 urodzin przywilej zostanie zawieszony, a tym samym oświadczenie nie będzie miało właściwego uzasadnienia. 

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma od pracownika zwolnienie z podatku do 26 lat oświadczenie, wówczas jego obowiązkiem jest zaprzestanie pobierania zaliczek najpóźniej od następnego miesiąca po otrzymaniu dokumentu. Natomiast od 1 stycznia 2020 roku wszystkie młode osoby spełniające wyżej wymienione warunki podlegają automatycznemu zwolnieniu, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Szczegółowe przepisy mogą jeszcze ulec zmianie do 1 stycznia 2020 roku. Dlatego też warto na bieżąco śledzić zmiany, aby jako przedsiębiorca nie przegapić ważnych terminów oraz rozporządzeń dotyczących bezpośrednio prowadzonej działalności.

 

Problemy płatników a zwolnienie z podatku dla młodych

Jedną z najważniejszych kwestii dla przedsiębiorców jest pamięć o obowiązku pobierania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Jeżeli pracownik złoży odpowiednie oświadczenie uprawniające do zwolnienia już od 1 sierpnia 2019 roku, wówczas pracodawca może zawiesić pobieranie zaliczek. W takiej sytuacji mogą pojawić się problemy z terminowym oraz właściwym regulowaniem zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

Pożyczka dla firm na spłatę podatków do Urzędu Skarbowego

Warto wspomnieć, że w przypadku problemów z zaległościami w Urzędzie Skarbowym można skorzystać z pożyczki dla firm oferowanej przez instytucje pozabankowe. Dzięki niej przedsiębiorca bez problemu ureguluje wszelkie płatności. We wniosku należy uwzględnić cel przeznaczenia środków oraz wysokość zaległości. Wśród produktów oferowanych przez pożyczkodawców można znaleźć pożyczki dla firm na spłatę zaległości wobec US do 150 000 zł. Wszystko zależy od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jednak w przypadku problemów warto wiedzieć, że z każdej sytuacji zawsze znajdzie się wyjście. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.