Krajowy Rejestr Zadłużonych – co to jest i jak z niego korzystać?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 8 minut

Od 2021 r. działa Krajowy Rejestr Zadłużonych, który jest zupełnie inną bazą danych od Krajowego Rejestru Dłużników (KRD) używanego powszechnie do weryfikacji zdolności kredytowej klientów bankowych. Rejestr stanowi ogólnodostępne i bezpłatne źródło informacji o dłużnikach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością oraz osób wobec których została umorzona bezskuteczna egzekucja.

lista

Na jakich zasadach funkcjonuje Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Co to jest Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)? To ogólnodostępny, jawny i bezpłatny rejestr, który jest prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 o Krajowym Rejestrze Zadłużonych opisuje jakie dane znajdują się w KRZ i jak wygląda udostępnianie danych zawartych w rejestrze. 

Od kiedy działa Krajowy Rejestr Zadłużonych? Jest to stosunkowo nowy Rejestr, gdyż działa dopiero od 1 stycznia 2021 r. Celem KRZ jest:

 • zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych,
 • zapewnienie transparentności postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenie efektywności i transparentności,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 

Krajowy Rejestr Zadłużonych zbiera informacje zarówno osób fizycznych i prawnych, jak i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi. Jest to rejestr dostępny dla każdego użytkownika, a korzystać z niego można bez pobrania opłaty. To bardzo przydatne narzędzie dla wierzycieli do wnoszenia wniosków, pism i środków odwoławczych na drodze administracyjnej i sądowej. 

Podobnie jak Krajowy Rejestr Dłużników, KRZ stał się kluczowym źródłem informacji o dłużnikach. Ponadto to ten Rejestr zapewnia bezpieczną współpracę z osobami prawnymi, gdyż kontrahent ma łatwy dostęp do informacji o tym, czy jego partner zmaga lub zmagał się z postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym. 

Zobacz też: Czym jest upadłość konsumencka? 

Jakie informacje znajdują się w Krajowym Rejestrze Danych?

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnia się dane dotyczące osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są albo były prowadzone:

 • postępowanie upadłościowe lub wtórne postępowanie upadłościowe,
 • postępowanie restrukturyzacyjne oraz postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu właścicieli,
 • postępowanie zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonej funkcji zarządczej lub nadzorczej,
 • postępowanie w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego,

Innymi słowy można powiedzieć, że KRZ to centralny rejestr upadłości, dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością i osób wobec, których umorzono egzekucją z powodu jej bezskuteczności. 

Zgodnie z ustawą o Krajowyym Rejestrze Zadłużonych zbiera trzy rodzaje informacji:

 • Pierwsze to dane na temat postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz postępowania w zakresie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. 
 • Drugi rodzaj to dane o egzekucjach sądowych i administracyjnych, które zostały umorzone ze względu na ich bezskuteczność.
 • Trzecia typ to egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa wynikających z tytułu świadczeń wypłacanych z powodu bezskuteczności egzekucji alimentów.

Jakie informacje o dłużniku znajdują się w KRZ?

Zakres danych umieszczonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych może się różnić w zależności od rodzaju sprawy, która podlega wpisowi do Rejestru. Jednakże niezależnie od rodzaju postępowania, każdorazowo ujawnia się:

 • imię i nazwisko dłużnika;
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę dłużnika;
 • numer PESEL, numer KRS albo inne dane identyfikacyjne dłużnika;
 • numer Identyfikacji Podatkowej, jeżeli osoba lub jednostka organizacyjna ma taki numer,
 • sygnatura akt sprawy;
 • tytuł wykonawczy albo podstawa prawna powstania należności.

Wszystkie niezbędne informacje o danych, jakie są ujawniane w KRZ znajdują się w ustawie. Warto zweryfikować jak przedstawiają się udostępniane informacje w zależności od rodzaju sprawy. 

KRZ a dane dłużnika alimentacyjnego

Mając na uwadze powyższe informacje, można stwierdzić, że KRZ to swoisty rejestr dłużników alimentacyjnych, gdyż zawarte są w nim informacje o egzekucji świadczeń alimentacyjnych i innych opłat związanych z ich spłatą.

Ustawa stanowi, że rejestr zbiera informacje o osobach fizycznych, wobec których prowadzona jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych, a także należności powstałe na skutek bezskutecznej egzekucji alimentów. Aby informacje o dłużniku alimentacyjnym pojawiły się w rejestrze, musi on zalegać z wypłacaniem świadczeń przez co najmniej 3 miesiące. 

Informacje o dłużniku alimentacyjnym zamieszcza komornik sądowy, który prowadzi postępowanie. Jeśli komornik nie prowadzi egzekucji, to te informacje zamieszcza organ odpowiedzialny za wypłatę świadczenia z powodu bezskuteczności egzekucji. Zobacz też kiedy dłużnik alimentacyjny idzie do więzienia.

Krajowy Rejestr Dłużników – przydatne narzędzie dla wierzycieli

Krajowy Rejestr Zadłużonych powstał na miejsce Rejestru Dłużników Niewypłacalnych i będącego w planach Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Jego stworzenie jest spowodowane obowiązkiem wywiązania się z odgórnych wymogów stawianych przez Unię Europejską. Jest to realizacja obowiązku ustanowienia i prowadzenia rejestru udostępniającego informacje na temat m.in. upadłości dłużników

Jawne i ogólnodostępne dane w KRZ to przede wszystkim przydatne źródło informacji o dłużnikach dla wierzycieli. Dzięki temu mogą szybko dowiedzieć się, czy wobec danej osoby prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowej. Pozwala im to odzyskać wierzytelność od dłużnika i zająć właściwą postawę w toczącej się sprawie o egzekucję długów.

Kiedy dane z KRZ przestają być jawne?

Ogólnodostępne w Rejestrze informacje przestają być ujawniane automatycznie po upływie 7 lat od spłaty całości zadłużenia albo od zakończenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku spłaty wierzytelności, zgłoszenie tego faktu należy w gestii podmiotu, który wypłacił świadczenie, gdy egzekucja stała się bezskuteczna.

Kiedy dane upadłościowe z KRZ przestają być jawne?

Jawność danych w KRZ upływa w czasie 8 do 10 lat od postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem. Te terminy to:

 • 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu warunkowego umorzenia wierzytelności,
 • 8 lat (a dokładnie 3 lata od dnia upływu 5 lat od momentu uprawomocnienia się warunkowego umorzenia wierzytelności). 

Jak sprawdzić dane z Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest dostępny dla każdego zainteresowanego w sieci internetowe. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa kryteria wyszukiwania danych na podstawie, których można znaleźć pożądane informacje.

W zależności od statusu wyszukiwanego podmiotu kryteria wyszukiwania przedstawiają się następująco:

 • Dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wyszukiwarka przedstawia dane poprzez numer PESEL, numer NIP lub KRS.
 • Dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą wyszukiwanie odbywa się przez podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, NIP, KRS, nazwę firmy lub sygnaturę sprawy.
 • Dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi wyszukiwanie odbywa się przez numer KRS, numer NIP lub sygnaturę sprawę.

Masz zadłużenie, ale potrzebujesz pieniędzy na już? Sprawdź dostępne pożyczki bez baz

Portale Krajowego Rejestru Dłużników

KRZ prowadzi portal rejestrów sądowych. Obecnie użytkownicy internetu mają dostęp do 4 wyspecjalizowanych portali internetowych. Są to:

 • Portal Publiczny;
 • Portal Użytkownika Zarejestrowanego;
 • Rejestr dla Organów Administracji Publicznej;
 • Portal Użytkowników Branżowych.

Takie rozróżnienie ułatwia wyszukiwanie informacji. Każdy z tych portali daje dostęp do innego rodzaju informacji.

 1. Portal publiczny jest ogólnodostępny i bezpłatny. Bez zakładania konta można zapoznać się z m.in. informacjami na temat prowadzonych postępowań wobec osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych.
 2. Portal Użytkownika Zarejestrowanego jest dostępny dla użytkowników mających konto w portalu. Daje możliwość złożenia wniosków i pism procesowych, przeglądania akt postępowań i odbierania korespondencji. 
 3. Rejestr Organów Administracji Publicznych jest przeznaczony dla organów, które mają obowiązek udostępniania informacji objętych ustawą.
 4. Portal Użytkowników Branżowych stworzono z myślą dla syndyków, zarządców i nadzorców, przeprowadzających czynności z zakresu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły