Renta rodzinna wypadkowa 2023 – wszystko co musisz wiedzieć.

Avatar photo Michał Ziemski  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut

W systemie ubezpieczeń społecznych występują różne formy zabezpieczenia przed najbardziej groźnymi zdarzeniami. Takim świadczeniem jest także renta, wypłacana członkom rodziny, najbliższym osobie, która straciła życie przez wypadek w pracy lub wskutek postępu choroby zawodowej. Renta rodzinna wypadkowa jest wypłacana przez ZUS osobom, które należą do najbliższej rodziny pracownika i spełnią określone zasady, obowiązujące w ustawie o emeryturach i rentach. Co jeszcze warto wiedzieć o świadczeniu powypadkowym?

Renta rodzinna wypadkowa 2023 - wszystko co musisz wiedzieć

Czym jest renta wypadkowa dla rodziny?

Renta powypadkowa to świadczenie, które przysługuje rodzinie osoby, która zmarła lub uległa wypadkowi, przez co stała się niezdolna do pracy. Ta osoba mogła mieć prawo do emerytury, renty z powodu braku zdolności do pracy lub była ubezpieczona podlega tym świadczeniom. Dotyczy to także różnych innych rodzajów zabezpieczenia społecznego:

 • prawo do emerytury pomostowej,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli.

Spokrewnieni z uprawnionym do wyżej wymienionych typów uposażenia mogą się ubiegać o rentę rodzinną, jeśli dana osoba korzystała z tych benefitów lub uzyskała do nich uprawnienia. Podstawą do uzyskania renty powypadkowej jest wypełnienie wniosku, który przygotował ZUS. Warto pamiętać, że o ustaleniem samej niezdolności i związku wypadku lub choroby zawodowej z wykonywaniem pracy zajmuje się lekarz orzecznik lub Komisja Lekarska ZUS-u.

Istnieje również tzw. dożywotnia renta wypadkowa, wypłacana pracownikowi, który stracił zdrowie w wyniku wykonywania obowiązków u danego pracodawcy. Jeśli pracobiorca nie był odpowiednio zabezpieczony w czasie pracy, uległ wypadkowi i jest to winą jego szefa, to poszkodowany może się ubiegać o tzw. dożywotnią rentę wyrównawczą. Stanowi ona różnicę między wysokością świadczenia z ZUS-u, a minimalnym wynagrodzeniem – pokrywa ją pracodawca.

Jakie osoby będą uprawnione do korzystania z tego świadczenia?

Renta powypadkowa przysługuje określonym członkom rodziny. W tym wypadku występuje katalog, w którym instytucja ubezpieczeniowa zawarła informacje na temat potencjalnych uprawnionych do tego świadczenia:

 • dzieci przysposobione, dzieci poszkodowanego lub drugiego małżonka – jeśli nie ukończyły 16 lat, a jeśli studiują to do 25 roku życia. Jeśli same dzieci stały się niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia lub przed 25 rokiem (w przypadku nauki), to uzyskują uprawnienia bez względu na wiek,
 • wnuki i ich rodzeństwo – jeśli uposażony wychowywał je rok przed śmiercią i utrzymywał przed osiągnięciem dorosłości,
 • inne dzieci – wychowywane przynajmniej na rok przed śmiercią uposażonego. Nie dotyczy to dzieci z rodziny zastępczej lub z domu dziecka,
 • współmałżonek – jeśli w momencie śmierci skończył 50 lat lub był niezdolny do pracy. Dotyczy to także osoby wychowującej niepełnoletnie dzieci uprawnione do renty rodzinnej, dzieci niezdolne do pracy lub do samodzielnej egzystencji
 • wdowiec lub wdowa – nawet jeśli nie ma uprawnień współmałżonka, ale straciła środki do życia i uzyskała prawo do renty, przynajmniej na rok przed jego śmiercią. Warunkiem jest także uczestnictwo w szkoleniu przysposabiającym do zdobycia zatrudnienia, ale nie wcześniej niż 2 lata przed śmiercią współmałżonka,
 • rodzice uposażonego – jeśli spełniają warunki, które są przewidziane dla wdowy lub wdowca. Jest tak również w przypadku, gdy zmarły był odpowiedzialny za utrzymanie rodziców.

Zdarzają się sytuacje, w których małżonkowie znajdują się w separacji lub są rozwiedzeni. W takich przypadkach decyduje prawo do alimentów, o którym decyduje sąd lub osobna umowa między byłymi małżonkami. 

Renta wypadkowa a emerytura – czy można z nich korzystać jednocześnie?

Jednoczesne pobieranie renty rodzinnej i emerytury jest możliwe – na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z artykułem 26 wyżej wymienionej ustawy, uposażona osoba może pobierać pełną emeryturę i 50% renty lub odwrotnie – 50% emerytury i pełną rentę.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest posiadanie ubezpieczenia od wypadku w momencie jego wystąpienia lub wykrycia choroby zawodowej. Dodatkowo należy uzyskać orzeczenie lekarza lub komisji lekarskiej, w którym stwierdza się związek wystąpienia zdarzenia z wykonywaną pracą.

Ile wynosi renta wypadkowa w 2023 roku?

To, ile wynosi renta wypadkowa, zależy od ilości osób, które mają uprawnienia do renty rodzinnej. W tym przypadku ustawodawca przygotował 3 różne limity dla osób, które mogą pobierać to świadczenie:

 • 85% uposażenia zmarłego – jeśli renta przysługuje jednemu członkowi rodziny,
 • 90% uposażenia zmarłego – jeśli renta przysługuje dwóm członkom rodziny,
 • 95% uposażenia zmarłego – jeśli renta przysługuje trzem członkom rodziny lub jest ich więcej.

Podstawą przyznania renty jest weryfikacja ZUS-u, który bada wszelkie uprawnienia, jakie przysługują określonym członkom rodziny. W przypadku, gdy uprawnionych jest więcej niż jedna osoba, to renta jest dzielona po równo.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły