Jak napisać skuteczne odwołanie od decyzji MOPS?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Pomoc finansowa w postaci zasiłku MOPS to dla wielu polskich rodzin wsparcie comiesięcznego, skromnego budżetu. Co zrobić, gdy decyzja MOPS w sprawie wypłacania środków jest negatywna? Przede wszystkim należy podejść do sprawy spokojnie, na odwołanie od tej decyzji mamy aż 14 dni. Poniżej podpowiadamy jak napisać odwołanie od decyzji MOPS aby było skuteczne!

banknot i ręce

Negatywna decyzja z MOPS

Na decyzję z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) zazwyczaj czekamy 30 dni, jednak i tu zdarzają się wyjątki. Niekiedy dochodzi do sytuacji w których MOPS potrzebuje dodatkowych wyjaśnień  sprawie przyznania dodatkowego świadczenia wówczas czas ten może zostać wydłużony co 60 dni. Na negatywną odpowiedź z MOPS może wpłynąć wiele czynników.

Może być to spowodowane przez zupełnie błahy powód jak nie dołączenie jednego z załączników, błąd podczas wypełnienia formularza, jak i poważniejsze powody np. niespełnienie kryteriów określonego zasiłku (np. renty socjalnej z MOPS). Powodem odrzucenia wniosku może być również błąd ludzki – przeoczenie urzędnika lub niepoprawne wprowadzenie danych do systemu. Jeśli więc istnieje możliwość wykazania, iż osoba wnioskująca o środki z MOPS spełnia wymagania zasiłku i posiada całą niezbędną dokumentację warto wówczas napisać odwołanie od negatywnej decyzji MOPS.

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji MOPS

Na złożenie odwołania od negatywnej decyzji MOPS mamy 14 dni. Okres ten liczony jest od dnia otrzymania pisma. Istnieje kilka ścieżek możliwości odwołania się od decyzji. W pierwszej kolejności należy złożyć odwołanie bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jeśli to nie pomoże mamy możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium odwoławczego, a jeśli to okaże się bezskutecznym działaniem mamy także do dyspozycji trzecią instancję jaką jest Wojewódzki Sąd Administracyjny. Decydując się na złożenie odwołania od decyzji MOPS drogą sądową okres ten wydłużony jest z 14 do 30 dni.

Jak złożyć odwołanie od decyzji MOPS

Najczęstszym sposobem odwołania się od decyzji MOPS jest przygotowanie odpowiedniego pisma. Możemy je złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Warto zaznaczyć, iż istnieje także możliwość złożenia ustnego odwołania od decyzji MOPS. Ustne odwołanie możliwe jest poprzez kontakt z organem rentowym. Jest on jedną z jednostek organizacyjnych należących do ZUS. Może to być więc:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
 • Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
 • Wojskowe biura emerytalne
 • Biuro Emerytalne Służby Więziennej

Jak napisać odwołanie od decyzji mops – wzór

Choć nie ma jednego uniwersalnego wzoru pisma, które zagwarantuje nam  skuteczne odwołanie od decyzji MOPS warto pamiętać o podstawowych elementach takiego pisma. Pismo zostanie przyjęte przez organ wyłącznie jeśli zawiera takie dane jak:

 •  Dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
 •  Informację czym jest dane pismo, czyli tytuł „Odwołanie”
 •  Oznaczenie zaskarżonej decyzji (numer)
 • Powód pisania odwołania, czyli roszczenia, żądania osoby składającej wniosek
 • Uzasadnienie poprzez przytoczenie dowodów świadczących o naszej racji
 • Załączniki będące poparciem dowodów
 • Czytelny podpis

Wzór odwołania od decyzji MOPS:

Odwołanie od decyzji mops świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane osobom, które nie podejmują zatrudnienia lub z niego zrezygnowały z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Co zrobić, gdy takie świadczenie nie zostało nam przyznane?   

W przypadku otrzymania negatywnej decyzji o przyznaniu świadczeń pielęgnacyjnych możemy złożyć odwołanie. Mamy na to 14 dni. Odwołując się od decyzji należy również przytoczyć argumenty i dowody przemawiające za słusznością wniosku i przyznania środków.

Warto zaznaczyć, iż świadczenie pielęgnacyjne nie jest wliczane w dochód. Oznacza to, że podczas ubiegania się np. o zasiłek rodzinny kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie będzie wliczana do dochodu osoby ubiegającej się.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

 • Świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z pracy zarobkowej przysługuje:
 • Rodzicom – matce lub ojcu
 • Opiekunowi dziecka
 • Rodzinie zastępczej będącej osobą spokrewnioną
 • osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego oraz opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny.

Jak napisać odwołanie od decyzji 500 plus

W przypadku odwołania od decyzji 500 plus należy skorzystać ze standardowej ścieżki odwoławczej postępowania administracyjnego. Oznacza to, iż należy złoży odwołanie od decyzji od negatywnej decyzji 500 plus do organu wyższego stopnia, którym jest Samorządowe kolegium odwoławcze czyli SKO. Podczas wnoszenia odwołania do właściwej placówki SKO należy wziąć pod uwagę adres zamieszkania lub pobytu.

Zgodnie z przepisami kodeksu administracyjnego odwołanie powinno zostać złożone za pośrednictwem instytucji, która wydała negatywną decyzję. Istnieje możliwość zmiany decyzji organu administracyjnego po przyjęciu odwołania. Jeśli tak się nie stanie wówczas dokumentacja sprawy wraz z odwołaniem trafi do SKO w ciągu 7 dni.

W odwołaniu od decyzji należy wskazać argumenty i dowody świadczące o tym, iż spełniamy wymagania dotyczące przyznania środków.  

Warto nadmienić, iż od decyzji można odwołać się do Prezesa ZUS – mamy na to 14 dni od doręczenia pisma. Co więcej od decyzji Prezesa ZUS również przysługuje nam możliwość odwołania się do wojewódzkiego sądu administracyjnego – mamy na to 30 dni od daty doręczenia pisma. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły