Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego lub gotówkowego – jak działa?

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 13 minut
Kredyt to zawsze obciążenie dla domowego budżetu. Wielu zadłużonym, przy dodatkowym zastrzyku gotówki, pojawia się w głowie myśl: wcześniejsza spłata kredytu lub pożyczki! Zdobyte pieniądze chcą przeznaczyć na cel, aby swoje długi mieć już z głowy. Jednak czy to zawsze się opłaca?
wcześniejsza spłata kredytu

Spis treści:

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – czy to w ogóle możliwe?

pożyczkowy portal

Jeżeli decydujemy się na zaciągnięcie pożyczki w firmie pożyczkowej lub kredytu w banku, powinniśmy mieć świadomość obowiązujących przepisów. Aktualnie klienci obu tych instytucji podlegają ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U.2019.0.1083 ). Należy jednak pamiętać, że przepisy tej ustawy nie obowiązują tylko kredytów hipotecznych. W ustawie znajdziemy najważniejsze informacje na temat wcześniejszej spłaty zobowiązania. Zgodnie z Art. 48. pkt 1. tejże ustawy :

”Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie”.

Oznacza to, że w dowolnym momencie możemy spłacić wszystkie nasze zobowiązania wobec banku lub innej instytucji pożyczkowej. Jednocześnie podmioty te nie mogą uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu jedynie od informacji, którą od nas dostaną.

Z punktu widzenia prawa: wcześniejsza spłata kredytu  konsumenckiego

W przypadku gdy znajdziemy taki zapis, to musimy liczyć się z tym, że za wcześniejszą spłatę pożyczki, będziemy musieli dodatkowo dopłacić.

Z punktu prawnego, taki zapis jest dozwolony, ale wówczas, gdy zgodnie z Art. 50. ustawy o kredycie konsumenckim:

”(…)pod warunkiem, że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu”.

Oprócz tego warto wiedzieć (powołując się na ten sam Art.50 ustawy o kredytaie konsumenckim), że ewentualna:

”Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok.

(…) W przypadku gdy okres, o którym mowa w ust. 2, nie przekracza jednego roku, prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 0,5% spłacanej części kwoty kredytu.

(…) Prowizja, (…) nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy, a także nie może być wyższa niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą ”

Są jednak wyjątki od tej reguły. Ustawodawca zastrzegł, że w przypadku umów kredytu w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych jak też umów, w których wcześniejsza spłata została wykonana zgodnie z umową ubezpieczenia zawartą w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, prowizja kredytodawcy (w tym wypadku bankowi czy instytucji finansowej) się nie należy.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – podstawa prawna

Zanim zdecydujemy się na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, powinniśmy poznać związane z tym prawa. W tym przypadku najważniejszym dokumentem będzie ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819). Z zawartych w niej informacjach wynika, że:

 • każdy ma prawo przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego w całości lub w części, możemy to zrobić w dowolnym momencie,
 • bank ma obowiązek poinformować nas o konsekwencjach szybszej spłaty kredytu, jeżeli złożymy odpowiedni wniosek z prośbą o udzielenie takich informacji,
 • mamy prawo ubiegać się o zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego za czas, o który skrócony został okres kredytowania,
 • możemy ubiegać się również o zwrot prowizji za wcześniej spłacony kredyt z zachowaniem zasady, że będzie on proporcjonalny do czasu, o jaki został skrócony okres kredytowania. Jednak nie w każdym przypadku bank musi zwrócić nam te pieniądze!

Wcześniejsza spłata kredytu – konsekwencje finansowe

Przedwczesna spłata kredytu oprócz tego, że zdejmuje nam ciężar finansowy z domowego budżetu, to wiąże się z finansowymi skutkami dla obu stron, które podpisywały umowę kredytową: dla nas (jako kredytobiorców) i banku lub innej instytucji finansowej (jako kredytodawcy lub pożyczkodawcy). Warto tu zaznaczyć, że zarówno w przypadku spłaty całości zaciągniętego przez nas kredytu, jak i tylko części kredytu, obowiązują nas te same przepisy.

pożyczkowy portal

Gdy spłacamy całość zobowiązania finansowego przed terminem,  całkowity koszt kredytu lub pożyczki ulega obniżeniu o koszty należne za okres, o który skrócono obowiązujący nas okres umowy. Jest to niezależne od tego, kiedy koszt ten został rzeczywiście przez nas poniesiony. Zarówno w przypadku całkowitej spłaty, jaki i w przypadku spłaty części kredytu, koszty zwracane są proporcjonalnie. Odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty zobowiązania kredytowego do dnia ostatecznej spłaty znajdującej się w umowie. Jednak warto sprawdzić w umowie kredytowej, czy bank lub instytucja finansowa, do której zwróciliśmy się o pomoc finansową, nie zastrzegła sobie prowizji za spłatę kredytu przed terminem.

Zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu oraz ewentualny zwrot kosztów budziły od zawsze dużo emocji wśród kredytodawców i konsumentów. Z obowiązujących przepisów jasno wynika, że przysługuje nam prawo do ubiegania się o rozliczenie nadpłaty kredytu. W rzeczywistości bywało jednak różnie.

pożyczkowy portal

19 września 2019 roku zapadł wyrok TSUE – zwrot prowizji musi nastąpić, kiedy klient spłaci swój kredyt konsumencki przedterminowo. Na tym polega między innymi prawidłowe rozliczenie się banku z klientem. 

TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

 • rozwiązuje spory prawne pomiędzy rządami krajów Unii a jej instytucjami,
 • w wyjątkowych sytuacjach sprawy mogą wnosić również osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje,
 • jest zobowiązany do wykładni prawa unijnego w celu ujednolicenia stosowanych rozporządzeń we wszystkich państwach członkowskich.

Wyrok wydany przez Sąd TSUE musi stosować każdy kraj członkowski Unii Europejskiej. 

Wniosek o zwrot prowizji bankowej

Aby otrzymać zwrot prowizji bankowej, należy złożyć odpowiedni wniosek. Bardzo istotne jest oznaczenie podstawy prawnej opracowanego przez nas pisma. W tym przypadku będzie to wyrok TSUE C-383/18 i art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Oprócz tego w dokumencie nie może zabraknąć: 

 • danych osobowych i kontaktowych klienta,
 • danych banku,
 • szczegółów dotyczących kredytu,
 • formy przekazanie środków pieniężnych,
 • numeru konta bankowego, 
 • czas, w jakim bank ma zwrócić prowizję. 
pożyczkowy portal

Jeżeli ubiegamy się o zwrot prowizji bankowej Credit Agricole lub każdej innej instytucji bankowej, procedura wygląda podobnie. Bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, czyli odpowiedź. Jeżeli tego nie zrobi, oznacza to, że prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu trafi do nas, ponieważ bank się na nią zgadza.

Czy szybsza spłata kredytu hipotecznego się opłaca?

Nadpłata kredytu hipotecznego lub przedterminowa spłata wiążą się przede wszystkim z obniżeniem kosztów. W efekcie na naszym koncie pojawią się dodatkowe środki, które są zwrotem odsetek i prowizji za wcześniejszy zwrot kredytu. Warto również zwrócić uwagę, że przedterminowe oddanie pieniędzy umożliwi nam podwyższenie scoringu i szybsze odzyskanie zdolności do zaciągania kolejnych zobowiązań. Oprócz tego mieszkanie lub dom przestaje być obciążone hipoteką. 

pożyczkowy portal

Nie ulega wątpliwości, że spłata kredytu przed terminem wiąże się z wieloma zaletami. Musimy jednak pamiętać o jednej zasadzie. Jeżeli postanowimy zwrócić pożyczone pieniądze przed upływem 36 miesięcy od zawarcia umowy, wówczas może okazać się, że nie otrzymamy żadnego zwrotu. Dlaczego? Czy przy wcześniejszej spłacie kredytu należy się zwrot odsetek?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a odsetki

Jak prezentuje się zależność między wcześniejszą spłatą kredytu a odsetkami? Najważniejsze informacje na ten temat znajdziemy w ustawie o kredycie hipotecznym. Zgodnie z art. 40 pkt 2., kredytodawca ma prawo pobierać rekompensatę za wcześniejszą spłatę kredytu, jeżeli nastąpiła ona w ciągu 36 miesięcy od zawarcia umowy. Co więcej, jej wysokość zależy od wysokości odsetek. Nie może być wyższa niż wysokość odsetek za kwotę wpłaconą przed terminem w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Jednocześnie nie może być wyższa niż 3% kwoty kredytu hipotecznego.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wcześniejsza spłata dotyczy kredytu objętego oprocentowaniem stałym. W tym przypadku kredytodawca ma prawo do rekompensaty przez cały okres kredytowania. 

Czy bank zwraca odsetki przy wcześniejszej spłacie kredytu? Podsumujmy, jeżeli zwrócimy pieniądze przed upływem 36 miesięcy od zawarcia umowy, może być różnie. Niektóre instytucje wprowadzają wyżej wymienione zasady, inne z nich rezygnują. Dlatego przed podpisaniem umowy sprawdźmy, jakie zasady obowiązują w konkretnym banku.

Zwrot ubezpieczenia kredytu po spłacie

pożyczkowy portal

Zwrot ubezpieczenia kredytu jest regulowany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). Zgodnie z art. 813., składkę na ubezpieczenie oblicza się na podstawie czasu trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli umowa została rozwiązana przedterminowo ze względu na spłatę kredytu przez klienta, wówczas zakład ubezpieczeniowy ma obowiązek zwrócić składki na ubezpieczenie za okres niewykorzystany. W takiej sytuacji ubezpieczyciel przelewa pieniądze na konto banku. Dlatego kredytobiorca musi zgłosić się z prośbą o zwrot składek do banku, a nie ubezpieczyciela. 

Ile sie czeka na zwrot ubezpieczenia kredytu? Bank powinien rozpatrzyć naszą prośbę nie później niż w ciągu 30 dni od jej złożenia. Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu? Otrzymamy zwrot składki na ubezpieczenie w wysokości proporcjonalnej do czasu, w którym ubezpieczenie nie zostało wykorzystane. W takiej należy pomnożyć wysokość jednorazowej składki przez iloraz okresu niewykorzystanego ubezpieczenia w stosunku do okresu w pierwotnym harmonogramie składek.

Przykładowo: Zwrot ubezpieczenia = wysokość jednorazowej składki x niewykorzystany okres ubezpieczenia / pierwotny okres ubezpieczenia

Wcześniejsza spłata kredytu – o czym jeszcze warto pamiętać?

Jeżeli zdecydujemy się jednak na wcześniejszą spłatę kredytu, warto pamiętać o dość istotnym fakcie. Nie możemy go zaniedbać: bank lub inna instytucja finansowa, ma 14 dni na rozliczenie się z nami. Gdy tego nie zrobi w wyznaczonym przez ustawodawcę czasie, mamy prawo domagać się rozliczenia naszej umowy kredytowej. W przypadku opieszałości instytucji finansowych, z którymi mieliśmy zawartą umowę, możemy również złożyć reklamację  i zażądać zwrotu części naszych kosztów.

Odrzucenie naszej reklamacji lub jakichkolwiek innych problemów związanych z wcześniejszą spłatą kredytu lub pożyczki warto napisać wniosek. Pismo wysyłamy do Rzecznika Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK).

Zanim postanowimy, jaką decyzję podejmiemy w tak ważnej sprawie, warto jeszcze raz zajrzeć do samej umowy kredytowej i sprawdzić regulamin oraz  tabelę opłat i prowizji. W niektórych przypadkach, może się okazać, że o wiele korzystniejszym rozwiązaniem będzie spłata w okresie, który został zawarty w umowie z instytucją finansową niż we wcześniejszym terminie.

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu wzór

pożyczkowy portal

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu powinien zawierać kilka najważniejszych informacji, które ułatwią identyfikację klienta, a także umowy. Zwróćmy również uwagę, że jest to pismo oficjalne. Wśród elementów, które powinny się w nim znaleźć, można wymienić przede wszystkim:

 • miejscowość i data,
 • imię i nazwisko kredytobiorcy,
 • PESEL,
 • numer telefonu,
 • miejsce zamieszkania kredytobiorcy,
 • nr rachunku,
 • kwota, jaką wpłacamy,
 • numer umowy i data jej zawarcia,
 • rachunek do wypłaty nadpłaty kredytu,
 • podpis.

Warto jednak zaznaczyć, że większość banków udostępnia gotowy wniosek o całkowitą spłatę kredytu. Do naszych obowiązków należy jedynie wprowadzenie wymienionych wyżej danych. 

Credit Agricole wcześniejsza spłata kredytu ratalnego a koszty

Informacje na temat kosztów wcześniejszej spłaty zobowiązania znajdziemy na stronie internetowej danego banku. Wskutek wprowadzenia limitów, do których kredytodawcy zobowiązali się dostosować, niektóre banki zrezygnowały z prowizji za wcześniejszą spłatę, inne wprowadziły opłatę za zmianę warunków kredytu.

pożyczkowy portal

Przykładowo wcześniejsza spłata kredytu Credit Agricole wiąże się z  kosztem dostosowania kredytu do kredytobiorcy na jego wniosek wynosi: 1% kwoty pozostałej do spłaty. Z zaznaczeniem, że kwota ta nie może być niższa niż 20 zł.

Warto zwrócić szczególną uwagę na wcześniejszą spłatę kredytu Millennium. Jest to jeden z banków umożliwiających wcześniejszą spłatę zobowiązania z poziomu bankowości internetowej. Dodatkowo klient otrzymuje gwarancję braku opłat związanych z wcześniejszą spłatą kredytu. Możemy zrobić to w dowolnym momencie, wydając jedynie odpowiednią dyspozycję online.

Jakie koszty za wcześniejszą spłatę pożyczki?

Większość firm pożyczkowych dostępnych na rynku umożliwia swoim klientom możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Będziemy jedynie zobowiązani do spłaty odsetek kapitałowych za okres od dnia otrzymania pieniędzy do dnia ich zwrotu. Dodatkowo warto wspomnieć, że obowiązują nas również pozostałe koszty składające się na RRSO. Jednak zostaną one dopasowane do rzeczywistego okresu kredytowania. Pamiętajmy, że pożyczkodawca ustala zasady i może się zdarzyć, że będą się one różniły od tych wyżej wspomnianych. W takich sytuacjach warto zwracać się bezpośrednio do UOKiK lub Rzecznika Finansowego. 

Ostatnia aktualizacja artykułu: 10 stycznia 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły