Ile wynosi stypendium szkolne i komu przysługuje?

Szymon Machniewski avatar Szymon Machniewski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Uczniowie w Polsce mogą korzystać ze wsparcia finansowego w ramach stypendium socjalnego, a także stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Jakie warunki musi spełnić młody człowiek, aby otrzymać te środki? Czy znaczenie ma dochód na członka rodziny? Czy świadectwo z czerwonym paskiem wystarczy do otrzymania stypendium?

Ile wynosi stypendium szkolne i komu przysługuje

Stypendium socjalne – kto może je otrzymywać? 

Koszty utrzymania dzieci są coraz wyższe. W pewnych okresach, np. przed rozpoczęciem roku szkolnego, kiedy niezbędnym wydatkiem jest wyprawka szkolna, wydatki się nasilają. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, rodziny przeznaczały średnio w 2022 roku 1536 zł na tę wyprawkę – o ponad 300 zł więcej niż rok wcześniej. To duża kwota. 

Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Warunek stanowi niski dochód na członka rodziny, a czynnikami, które zwiększają szansę na uzyskanie stypendium socjalnego, są: bezrobocie, wielodzietność, ciężka lub długotrwała choroba, niepełnosprawność czy zdarzenia losowe. 

Obowiązuje również kryterium dochodowe, które od 1 stycznia 2022 roku wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie. Zatem, jeśli składa się ona np. z 4 osób, dochód nie może być wyższy niż 2400 zł. 

Ile wynosi stypendium socjalne?

W 2023 roku uczeń może otrzymać w ramach tego świadczenia od 99,20 zł do 248 zł miesięcznie. Jak wyliczono tę wartość? Otóż, miesięczna kwota świadczenia powinna wynosić od 80 do 200 proc. ze 124 zł – to wartość zasiłku rodzinnego na dziecko między 5. a 18. rokiem życia. 

Stypendium nie musi mieć formy pieniężnej. Z tych środków można pokryć koszty zajęć edukacyjnych, wykraczających poza szkolny plan nauczania, realizowanych w tej placówce lub poza nią. Realna jest również forma pomocy rzeczowej, np. w postaci zakupu podręczników. Stypendium może być przyznane w kilku takich formach jednocześnie. 

Ile wynosi stypendium w 4. klasie? Nie ma znaczenia, na jakim etapie nauki znajduje się dany uczeń. Brane są pod uwagę inne kryteria. 

Na jak długo przyznaje się stypendium socjalne?

Środki są wypłacane maksymalnie przez okres trwania roku szkolnego, czyli 10 miesięcy. Natomiast  w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, kształcących w zawodzie pracownik socjalny i w zakresie organizacji pomocy społecznej, na okres od miesiąca do 9 miesięcy. 

Gdzie składa się wniosek o stypendium socjalne dla uczniów?

Wniosek należy złożyć w trakcie roku szkolnego między 1. a 15. września w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Robi to rodzic lub opiekun prawny dziecka, ewentualnie – dyrektor szkoły, kierownik kolegium, pracownik służb społecznych lub dyrektor ośrodka wychowawczego, w zależności do sytuacji danego ucznia. 

Czy przepisy przewidują wyłącznie stypendia socjalne? Czy świadczenia przyjmują również formę nagrody za wyniki w nauce? 

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Uczeń może się również ubiegać o stypendium szkolne za osiągane wyniki. Nie chodzi wyłącznie o wysoką średnią, ale także osiągnięcia sportowe. Oprócz tego wyróżniamy: 

  • stypendium Prezesa Rady Ministrów – może je otrzymać uczeń szkoły ponadpodstawowej. Wynosi 300 zł miesięcznie i jest przyznawane jednemu uczniowi danej szkoły, który ma najwyższą średnią lub wykazuje szczególne uzdolnienia w przynajmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych osiąga co najmniej dobre wyniki.
  • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – może je otrzymać laureat olimpiady, konkursu na pracę naukową, oraz uczeń, który osiąga znakomite wyniki sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. To jednorazowa nagroda w wysokości 3 tys. zł.
  • stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – mogą je otrzymać uczniowie szkół artystycznych, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce i są laureatami konkursów krajowych i międzynarodowych.

Kto może dostać stypendium za wyniki sportowe lub osiągnięcia w nauce?

Uczeń, który chce uzyskać stypendium za wyniki w nauce, musi mieć:

  • wysoką średnią ocen,
  • co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Bierze się pod uwagę wyniki z poprzedniego semestru. Na takiej samej zasadzie przyznawane jest świadczenie za osiągnięcia sportowe. Liczy się poprzedni semestr, a jeden z warunków stanowi uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania. 

Jaką trzeba mieć średnią do stypendium naukowego w szkole podstawowej? 

Od jakiej średniej jest przyznawane stypendium w podstawówce? Decyduje o tym konkretna szkoła. Wynika to z Art. 90g. Ustawy o systemie oświaty. 

Nie wszystkie przyznają takie świadczenia, ale jeśli tak się dzieje, to kryteria znajdziesz w regulaminie. Świadczenie mogą dostać uczniowie od II semestru klasy IV. Przykładowo, w Szkole Podstawowej nr 34 w Radomiu wymagana średnia wynosi co najmniej 5,5, a ocena z zachowania musi być minimum dobra. 

Czy zatem przysługuje stypendium za czerwony pasek? Niestety, ale nie ma takiej gwarancji. Świadectwo z paskiem otrzymuje uczeń, którego średnia ocen wynosi co najmniej 4,75. Mało prawdopodobne, aby to wystarczyło do stypendium.

Ile wynosi stypendium szkolne za dobre wyniki w nauce?

Wiesz już, kiedy dostaje się stypendium w szkole podstawowej. Jak wysokie świadczenie możesz uzyskać? Z Art. 90g. Ustawy o systemie oświaty wynika, że wypłaca się je jednorazowo na semestr, a może wynosić nie więcej niż 248 zł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły