Stypendium socjalne – komu przysługuje i ile wynosi?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut

Mimo że w Polsce studia stacjonarne na państwowych uczelniach są w większości przypadków bezpłatne, to jednak utrzymanie się przez cały okres trwania nauki jest kosztowne. Osoby, które chcą kontynuować naukę na studiach wyższych, lecz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą liczyć na pomoc finansową w postaci stypendium socjalnego. Żeby otrzymać takie świadczenie, należy spełniać ściśle określone kryteria dochodowe i dopełnić wszelkich niezbędnych formalności. Komu przysługuje i ile wynosi stypendium socjalne?

studenci

Czym jest stypendium socjalne?

Stypendium socjalne to świadczenie pieniężne dedykowane uczniom i studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jest ono przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej i zazwyczaj wypłacane w 10 comiesięcznych transzach przez cały rok akademicki. Regulacje dotyczące stypendium socjalnego znajdziemy w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Co ważne, stypendium socjalne jest bezzwrotnym wsparciem pozwalającym pokryć koszty utrzymania studenta. Zwłaszcza jeżeli wyjechał na studia z domu rodzinnego i musi samodzielnie pokryć koszty związane ze swoim utrzymaniem, a więc wyżywieniem czy mieszkaniem. Świadczenie to przyznawane jest na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku akademickim. 

Stypendium socjalne mogą otrzymać również uczniowie, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Mogą się o nie ubiegać również wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Przyznawane jest ono wówczas osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej niskim dochodem rodziny, alkoholizmem, ciężką chorobą, bezrobociem lub wielodzietnościom. W takiej sytuacji dochód na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o takie świadczenie nie może przekraczać 528 zł.

Ile wynosi stypendium socjalne dla studentów?

Stypendium socjalne przyznawane jest przez komisję stypendialną konkretnej uczelni, po przeanalizowaniu wniosku i dokumentacji przedstawionej przez studenta. W przypadku każdej uczelni co roku rektor ustala, jaka wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawnia do ubiegania się o ten typ świadczenia. Określany jest on na podstawie minimalnej i maksymalnej wysokości dochodów opisanej w ustawie o szkolnictwie wyższym. Od 2022 roku próg ten wynosi minimum 780 zł netto, maksimum 1051,70 netto na miesiąc.

Wysokość otrzymywanego świadczenia zależy więc od tego, w jakim progu dochodowym się znajdujemy. Jest on ustalany indywidualnie przez każdą uczelnię, jednak na podstawie wcześniej wymienionych kwot. W związku z tym wysokość stypendium socjalnego waha się od 480 zł do 1100 zł. Student może jednak wnioskować o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w akademiku. Dodatkowo pomoc materialna dedykowana osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej to też jednorazowe zapomogi, stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych czy pomostowe.

Co wlicza się do dochodu do stypendium socjalnego?

Często zdolność kredytowa studenta nie pozwala mu na to, aby otrzymać pożyczkę z banku na finansowanie swojej edukacji. W takiej sytuacji, szukając źródła dochodu, powinien zwrócić uwagę na pomoc materialną, którą oferuje uczelnia. Świadczeniem, które pobiera wielu studentów, jest stypendium socjalne. Żeby je jednak otrzymać, trzeba spełnić ściśle określone warunki. W tym przede wszystkim kryterium dochodowe. Od 2022 roku minimalny próg to 780 zł (netto), zaś maksymalny dochód nie może przekroczyć 1051,7 zł (netto) na miesiąc. Podczas obliczania dochodu, brane są pod uwagę zarobki:

 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców studenta,
 • dzieci będące na jego utrzymaniu.

Wniosek o stypendium socjalne zazwyczaj należy złożyć na początku semestru i dołączyć do niego wszelkie niezbędne zaświadczenia określone w regulaminie uczelni. Zazwyczaj mowa tutaj o:

 • zaświadczeniu o wysokości dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny,
 • zaświadczeniu z zakładu pracy, ZUS-u, KRUS-, o rencie lub emeryturze,
 • oświadczeniu o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
 • kopii wyroku sądu zasądzającego alimenty,
 • zaświadczeniu z urzędu skarbowego.

O stypendium socjalne mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Otrzymane pieniądze, podobnie jak środki w przypadku kredytu dla studenta, mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Komu nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego?

Prawo do stypendium socjalnego nie przysługuje osobom, które:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera,
 • posiadają tytuł zawodowy licencjata i ponownie rozpoczynają studia pierwszego stopnia,
 • kandydatom na żołnierzy zawodowych lub żołnierzom zawodowym, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i już otrzymali pomoc w związku z koniecznością pobierania nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszom służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania i otrzymali już pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie państwowej.

Stypendia, które są zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce są zwolnione z podatku dochodowego. Dlatego studenci nie muszą ich wykazywać w rocznej deklaracji PIT.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły