Skarga na komornika – jak to zrobić? [Wzór skargi]

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Zdarza się, że komornicy w trakcie egzekwowania długu przekraczają swoje uprawnienia. Co może i czego nie może robić komornik oraz gdzie i w jaki sposób złożyć skargę na jego działania?

justice

Czego nie może robić komornik?

Już od kilku lat zawód komornika sądowego jest ściśle regulowany przez prawo. W poprzednich artykułach omówiliśmy już m.in. czego komornik nie może zabrać,  jaka część pensji podlega zajęciu, a także jak powinna wyglądać licytacja komornicza

Wszelkie kwestie działań które może podejmować ten urzędnik są wymienione w ustawie z dnia 22 marca 2018 r.o komornikach sądowych. Dodatkowo Krajowa Rada Komornicza ustanowiła osobny Kodeks Etyki Zawodowej, który reguluje jak powinna zachowywać się osoba powołana na stanowisko komornika. Komornik ma dużo większe uprawnienia niż windykator, więc skarga na komornika będzie zasadna w znacznie mniejszej liczbie przypadków niż skarga na windykatora.

Za co można zaskarżyć komornika?

Komornika można zaskarżyć za każdą czynność, która przekracza jego uprawnienia, czyli na przykład:

 • nałożenie zbyt dużych kosztów egzekucyjnych,
 • licytacja rzeczy, której według prawa nie można zająć (np. przedmiotów wykorzystywanych w pracy zarobkowej),
 • zajęcie większej kwoty z konta niż wynikałoby to z zasądzonego długu,
 • zajęcie zbyt dużej części pensji dłużnika,
 • wszelkie inne niestosowanie się do procedur opisanych w przepisach.


W każdym przypadku przed złożeniem skargi warto skontaktować się bezpośrednio z kancelarią – być może błąd da się naprawić bez zwłoki związanej z postępowaniem sądowym.

Oprócz skargi na samą konkretną czynność można również złożyć wniosek o wyłączenie komornika, czyli zmianę komornika przydzielonego do sprawy. W tym przypadku obowiązują zasady podobne jak w przypadku sędziów. Komornik nie może być blisko związany ze sprawą, czyli:

 • być jedną ze stron postępowania w taki sposób, że jej wynik miałby wpływ na jego prawa lub obowiązki,
 • nie może być spokrewniony lub spowinowacony ze stronami sprawy aż do czwartego stopnia w linii prostej i drugiego stopnia w przypadku powinowatych bocznych,
 • być byłym pełnomocnikiem jednej ze stron,
 • być uczestnikiem postępowania w sprawach osób, z którymi wiąże go tytuł usposobienia, opieki lub kurateli.

Gdzie złożyć skargę?

Skargę na czynności komornika składa się do sądu rejonowego właściwego sądowi, przy którym działa dany komornik. Ogólny termin na wniesienie skargi wynosi tydzień – wynika to z art. 767 § 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Oprócz sądu można wnieść osobną skargę do izby komorniczej, czyli regionalnej organizacji zrzeszającej komorników. Do takich instytucji warto kierować skargi, które nie miałyby większych szans w sądzie, ale opisane w nich działania mogą naruszać wewnętrzny kodeks etyki zawodowej komorników. 

Wzór skargi na czynności komornika

Przy wnoszeniu skargi na czynności komornika warto skorzystać wzoru, który został podany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości ogłoszonemu 10 grudnia 2018 (poz. 2296). Można je znaleźć w dzienniku ustaw, na stronie sejmu pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002296/O/D20182296.pdf

W rozporządzeniu przygotowany jest nie tylko wzór skargi, ale również opis prawidłowego wypełnienia poszczególnych rubryk.

Co daje skarga na komornika?

Trzeba mieć świadomość, że nawet skuteczna skarga na czynności komornika nie anuluje długu. Komornik nie jest wierzycielem, czyli osobą której ma być ostatecznie zwrócony dług, a jedynie osobą, która egzekwuje dług od dłużnika. W przypadku, gdy komornik zostanie wyłączony ze sprawy egzekucją długu zajmie się inna kancelaria komornicza. 

Na dodatek jeżeli dług został już wyegzekwowany, to skarga na komornika nie sprawi, że pieniądze wrócą do dłużnika. Sąd może stwierdzić, że komornik naruszył prawo, ale nie zmieni to statusu wyegzekwowanych pieniędzy. W takiej sytuacji wszystko co może zrobić dłużnik, to domagać się odszkodowania od kancelarii komorniczej na drodze cywilnej.

Skargę na komornika może wnieść nie tylko dłużnik, ale również i wierzyciel. Taką okolicznością będzie sytuacja, w której komornik egzekwuje dług w sposób opieszały.

Gdzie jeszcze można zgłosić problemy z komornikiem?

Niestety, prawo nie zawsze jest sprawiedliwe. Może okazać się, że konkretne działania komornika są teoretycznie zgodne z prawem, ale i tak są na tyle bulwersujące, że warto im się sprzeciwiać. W takich sytuacjach zalecany jest kontakt z dwoma instytucjami:

 • Ministerstwem Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa, e-mail: kontakt@ms.gov.pl.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich – można zgłaszać się online, przez e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 800 676 676.
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka – należy pobrać formularz ze strony https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/pol&c= i przesłać pocztą na adres The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075 Strasbourg cedex, FRANCE.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły