W jaki sposób można umorzyć składki KRUS?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 7 minut

W związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu rolników obowiązuje konieczność uiszczania miesięcznych składek do KRUS. Jednakże z powodu sytuacji losowych, a co za tym idzie problemów finansowych, część rolników nie jest w stanie spłacić w terminie obowiązkowych składek. A każdy dzień zwłoki oznacza naliczenie karnych odsetek, które dodatkowo zwiększają wysokość zobowiązania.

kombajn

Na szczęście, jeżeli osoba prowadząca gospodarstwo rolne znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej może złożyć wniosek o umorzenie składek KRUS. Jak wygląda cała procedura i jak napisać podanie do KRUS? 

Problemy ze spłatą składek w KRUS – co robić?

Czasem zdarzają się trudne sytuacje w życiu człowieka, kiedy to z powodu niezależnych od niego czynników może dojść do zaniechania uiszczenia składek w KRUS w ustalonym terminie. Może to być susza, niespodziewane pojawienie się szkodników odpornych na pestycydy, niskie ceny skupu produktów rolnych lub mięsnych, czy też długi okres oczekiwania na zapłatę. Nieuregulowanie należności w KRUS w określonym, ustawowym terminie płatności lub opłacenie ich w niepełnym wymiarze powoduje naliczenie odsetek karnych za każdy dzień zwłoki. Nie ma co też raczej liczyć na przedawnienie długu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – ulega ono przedawnieniu dopiero po 5 latach, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. 

Z tego powodu rolnik, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, która uniemożliwia mu spłatę składek w terminie bądź też z tytułu nagromadzonego długu ma możliwość zwrócenia się do najbliższej placówki terenowej lub oddziału terenowego KRUS z podaniem o zastosowanie ulgi w spłacie. 

Ulga w spłacie może mieć formę:

 • odroczenia terminu płatności bieżącej składki,
 • rozłożenia płatności na raty, 
 • zmniejszenie wysokości rat,
 • całkowite lub częściowe umorzenie zobowiązania. 

Umorzenie składek w KRUS jest obecnie najbardziej atrakcyjną ulgą dla rolników. Jednakże, aby ulga mogła być zastosowana rolnik musi przejść przez całą procedurę i odpowiednio uzasadnić wniosek na podstawie dokumentacji i dowodów, potwierdzających zasadność umorzenia składek.

Kiedy można umorzyć składek w KRUS?

Zgodnie z art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik ma prawo umorzyć część lub całość wnioskowanej przez zainteresowanego kwoty składek w nadzwyczajnych, jednostkowych sytuacjach. Przykładowo może to być w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego, które nie było zależne od sposobu postępowania dłużnika. Warto jednak zaznaczyć, że w ustawie nie został zawarty enumeratywny katalog sytuacji, w których należy zastosować umorzenie. Z tego powodu decyzja o umorzeniu składek w KRUS jest decyzją uznaniową organu. To podmiot rozpatrujący wniosek będzie decydował o udzieleniu lub odmowie umorzenia należności na podstawie przyczyny wniesienia podania oraz załączonej dokumentacji i innych dowodów.

Zgodnie z wyżej podaną ustawą, do rozstrzygnięcia w kwestii umorzenia składek w KRUS nie przysługuje odwołanie do sądu powszechnego. 

Jak sprawdzić zadłużenie w KRUS?

Zadajmy sobie podstawowe pytanie. Jak sprawdzić swoje zadłużenie w KRUS? Jeśli rolnik nie wie, na jaką kwotę zalega w składkach w KRUS, może wykonać telefon do urzędu i zasięgnąć informacji. Jednakże procedura jest banalnie prosta.

Stan zadłużenia w KRUS można poznać, składając w placówce terenowej lub oddziale terenowym KRUS specjalny wniosek. Dokument, który wydaje KRUS, to tzw. zaświadczenie o niezaleganiu w składkach bądź, w przypadku, gdy zadłużenie zostanie stwierdzone, dokument wskazujący na jego wysokość. 

Nie trzeba osobiście składać wizyty w urzędzie. Można wysłać wniosek przez internet za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) lub profilu zaufanego. To doskonałe rozwiązanie na zaoszczędzenie sobie czasu. 

Polecamy: Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej? 

Jak napisać wniosek o umorzenie składek w KRUS? 

Jak napisać podanie do KRUS o rozłożenie długu na raty? Należy we wniosku szczegółowo opisać stan faktyczny sprawy, wskazując na:

 • wysokość składek i w jakich terminach składki nie zostały uregulowane,
 • przyczynę zaprzestania płacenia składek,
 • dowody, które potwierdzają prawdziwość podanej przyczyny,
 • aktualne możliwości zarobkowe oraz sytuacja majątkowa (wysokość dochodów, wysokość wydatków, liczba osób na utrzymaniu, posiadany majątek),
 • przyczyny i wszelkie przesłanki uzasadniające umorzenie składki.

Jednak sam wniosek o umorzenie składek w KRUS nie wystarczy, aby został on pozytywnie rozpatrzony przez organ decyzyjny. Konieczne będzie przygotowanie dodatkowych pism w celu udokumentowania wskazanej przez płatnika przyczyny niemożności zapłaty.

Jakie może być uzasadnienie wniosku o umorzenie składek w KRUS? Może to być m.in.:

 • nieurodzaj spowodowany suszą,
 • szkodniki, które w znaczny sposób zmniejszają plony,
 • intensywne opady,
 • nadzwyczajne koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa,
 • choroby zwierząt hodowlanych, powodujące znaczne starty w hodowli (np. pomór trzody chlewnej)
 • niskie ceny oferowanych produktów rolnych,
 • opóźnienia w spłacie należności przez dostawców, 
 • zły stan zdrowia ubezpieczonego.

Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy złożyć osobiście w placówce KRUS. Jest także możliwość złożenia wniosku online za pomocą ePUAP lub profilu zaufanego. 

Jak udowodnić przyczynę, uzasadniającą zasadność umorzenia składek w KRUS?

KRUS zapłacony po terminie to konieczność spłacenia nie tylko zaległych składek, ale także odsetek za każdy dzień zwłoki. Zaleganie z zobowiązaniem może powodować w ostatecznym rozrachunku zajęcie komornicze. Radzimy nie czekać na cud i przedsięwziąć kroki mające na celu uregulowanie długu. Nie ma pewnej gwarancji, że wniosek o umorzenie składek w KRUS zostanie pozytywnie zaakceptowany, nawet jeśli dobrze go uzasadnisz. Z tego powodu warto jak najszybciej wnioskować o umorzenie składek w KRUS, aby móc jak najszybciej skorzystać z innych ulg w razie odmownej decyzji. Być może i te kroki spalą na panewce, a Ty będziesz musiał spłacić całe zobowiązanie. Kluczowa jest tu zatem szybkość działania, aby nie zwiększać zadłużenia.

We wniosku należy wyróżnić przede wszystkim przyczyny istnienia zadłużenia oraz wskazanie preferencyjnych sposobów płatniczych. Warto mieć na względzie, że każda przedstawiona okoliczność musi być dobrze udowodniona np. poprzez dokumentację finansową, oględziny, opinie biegłych, załączniki. W zasadzie wnioskodawca nie jest ograniczony w żaden sposób, co do rodzaju wybranego dowodu.

Umorzenie składek w KRUS nastąpi jedynie wtedy, gdy zostanie wykazany ważny interes rolnika lub interes publiczny. Pod tym drugim pojęciem kryje się przykładowo konieczność sięgnięcia po środki z pomocy społecznej państwa w celu uregulowania zaległych składek. Należy jednak wziąć pod uwagę, że KRUS najczęściej uznaje klęski żywiołowe jako przesłankę uzasadniającą zastosowanie całkowitego lub częściowego umorzenia. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły