Zasiłek pogrzebowy – wszystkie informacje w jednym miejscu

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 7 minut

Śmierć bliskiej osoby to ogromna strata dla członków rodziny. To nie tylko okres żałoby, smutku, ale też konieczność wypełnienia niezbędnych formalności. Organizacja ceremonii pogrzebowej oraz koszty związane z pochowaniem zmarłego wiążą się z wysokimi wydatkami. Przydatnym wsparciem finansowym jest zasiłek pogrzebowy, uzyskiwany w ramach pomocy państwa. Zobacz komu i w jakiej wysokości przysługuje to świadczenie oraz jak wnioskować o dodatek pogrzebowy.

monety

Zasiłek pogrzebowy – co to?

Zasiłek pogrzebowy, inaczej pogrzebowe to wsparcie finansowe z budżetu państwa. Przysługuje on osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Aby starać się o zasiłek należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. 

Kto wypłaca zasiłek pogrzebowy? Wypłacany jest przez organ, do którego osoba zmarła odprowadzała składki, czyli ZUS, KRUS lub MSWiA. Dzięki temu świadczeniu można przynajmniej częściowo pokryć koszty pochówku. Uzyskane środki pieniężne mogą być także przydatne, jeżeli rodzina ma kłopoty finansowe, ponieważ nie ma konieczności przeznaczenia całej wysokość rekompensaty na organizację pogrzebu, aby otrzymać maksymalną kwotę dodatku pogrzebowego. Jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza w przypadku kredytu po śmierci kredytobiorcy oraz dziedziczenia długów zmarłego, gdy jego majątek został obciążony na spłatę zadłużenia u wierzycieli. 

Warto dodać, że zasiłek pogrzebowy może być zajęty przez komornika. Jednakże przewiduje się pewne ograniczenia w egzekucji pogrzebowego. Według przepisów prawa maksymalna kwota zajęcia wynosi:

 • 25% – jeżeli jest to egzekucja niealimentacyjna,
 • 60% – jeżeli jest to egzekucja alimentów.

Członek Twojej rodziny zostawił długi i boisz się egzekucji majątku na nieruchomości? Dowiedz się, czego komornik nie może zabrać

Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy 2022 odbywa się na takich samych zasadach, jak w latach poprzednich. 

Dodatek pogrzebowy w ZUS

Do otrzymania pogrzebowego jest uprawniony członek rodziny zmarłego, który spełnia jeden z poniższych warunków:

 • jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, otrzymuje rentę lub emeryturę,
 • osoba zmarła była objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS, uzyskiwała emeryturę lub rentę albo spełniała warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę,
 • osoba zmarła nie była ubezpieczona, ale uzyskiwała zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

Członkami rodziny są:

 • małżonek (wdowa i wdowiec);
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające;
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci (niż dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej
 • rodzeństwo;
 • dziadkowie;
 • wnuki;
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy w ZUS może przysługuje nie tylko członkowi rodziny osoby zmarłej, ale także pracodawcy, domowi opieki społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej, pod warunkiem że ponieśli koszty pogrzebu. 

Dodatek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która:

 • ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 • ma przyznaną emeryturę pomostową,
 • ubezpieczonej w ZUS,
 • ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 • pobierała świadczenie pieniężne z tytułu bycia cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych,
 • pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • pobierała rentę socjalną,
 • pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Sprawdź także: Czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy

Dodatek pogrzebowy z KRUS

Na podobnych zasadach kształtują się warunki przyznawania świadczenia w KRUS. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmieci:

 • ubezpieczonego w KRUS,
 • uprawnionego do świadczenia emerytalnego lub renty z ubezpieczenia,
 • członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2,
 • osoby  dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania. 

Jedyną różnicą jest tutaj fakt, że dodatkowo można uzyskać zasiłek pogrzebowy za osobę, która była członkiem rodziny ubezpieczonego w KRUS, lub uprawnionego do emerytury lub renty. 

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zarówno w KRUS, jak i w ZUS kwota zasiłku pogrzebowego jest taka sama. Pogrzebowe wynosi 4 000 zł dla członków rodziny zmarłego, niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu. Natomiast dla reszty podmiotów, którzy ponieśli koszty pochówku (np. pracodawca, gmina, osoba trzecia) maksymalna kwota świadczenia wynosi 4000 zł. W tym wypadku kwota zasiłku zależy od faktycznych wydatków pogrzebu. 

Jakie dokumenty są potrzebne, aby złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy? 

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego w ZUS wypełnia się na druku Z-12, z kolei w KRUS należy wypełnić formularz SR-26.

Do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu zgonu lub odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo wnioskodawcy ze zmarłym (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (np. dokumenty z kościoła, które potwierdzą koszty związane z ceremonią kościelną), a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Jak wnioskować o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek należy złożyć:

 • w placówce ZUS lub KRUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu – jeśli pobierał jedno z tych świadczeń, lub
 • w jednostce ZUS lub KRUS – zgodnie z twoim miejscem zamieszkania.

Jest możliwość złożenia dokumentacji pocztą lub przez pełnomocnika – nie musisz osobiście stawiać się w urzędzie. Wniosek o dodatek pogrzebowy możesz także złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Ile masz czas na złożenie wniosku o zasiłek?

Z reguły, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, jeżeli wniosek o jego przyznanie nie zostanie złożony w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, po której świadczenie przysługuje.

Jest jednak wyjątek. Jeżeli złożenie podania w ustawowym terminie nie było możliwie z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej lub z innych przyczyn niezależnych od uprawnionego do zasiłku, to prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po 12 miesiącach od dnia pogrzebu. Przyczyny te wymagają potwierdzenia odpowiednią dokumentacją, może to być:

 • zaświadczenie Policji lub prokuratury,
 • odpis zupełny aktu zgonu,
 • inny dokument urzędowy potwierdzający pojawienie się okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku. 

Co jeśli ZUS lub KRUS nie przyzna Ci zasiłku pogrzebowego?

Jeśli uzyskasz odmowną decyzję, to masz prawo odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem organu, który wydał rozstrzygnięcie. Na tą czynność masz miesiąc od dnia otrzymania decyzji. 

Dla wdów, które nie otrzymały pogrzebowego, a mają małe świadczenie emerytalne z powodu niskiego stażu pracy przydatnym wsparciem jest emerytura po mężu, nazywana także rentą rodzinną. Dzięki temu, nawet po śmierci głównego żywiciela rodziny można uzyskiwać wypracowaną przez niego emeryturę. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły