Emerytura za 4 dzieci – ile wynosi świadczenie mama 4+ i kiedy przysługuje?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Od 1 marca 2019 roku osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia lub w ogóle go nie podjęły, aby wychować dzieci, mogą ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+. Tzw. emerytura matczyna przysługuje nam za wychowanie minimum 4 dzieci. Dzięki niej kobiety, które zrezygnowały z kariery, otrzymają niezbędne do życia środki. Ile wynosi świadczenie mama 4 plus? Kiedy można się o nie ubiegać i komu przysługuje? Podpowiadamy.

babcia z wnukami

Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci – komu przysługuje?

Od 1 marca 2019 roku osoby, które wychowały minimum czworo dzieci, mogą liczyć na pomoc w postaci rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4 plus. Przysługuje ono osobom, które nie posiadają dochodu w wysokości mogącej im zapewnić niezbędne do utrzymania się środki. Na taką pomoc mogą liczyć: 

  • matki, które ukończyły 60 lat i urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci,
  • ojcowie po ukończeniu 65 roku życia, którzy wychowywali samotnie co najmniej czworo dzieci, ponieważ ich matka zmarła, porzuciła je lub przez długi czas się z nimi nie kontaktowała.

Emerytura 4 plus przysługuje nie tylko matkom, które urodziły i wychowały dzieci, ale również wychowywały dzieci współmałżonka, przysposobione lub przyjęły je na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Wyjątek tutaj stanowią zawodowe rodziny zastępcze.

Żeby otrzymać dodatek do emerytury, należy mieszkać w Polsce i po ukończeniu 16 roku życia, mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat. Dodatkowo należy mieć obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce. W przypadku cudzoziemców z kolei, aby otrzymać dodatek do emerytury Mama 4 plus, należy mieć zalegalizowany pobyt w Polsce.

Dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci – wysokość

Wysokość dodatku do emerytury za urodzenie dziecka jest uzależniona od tego, czy pobieramy dodatkowe świadczenia, takie jak renta z MOPS, czy własna, wypracowana emerytura. W sytuacji, kiedy otrzymujemy takie świadczenia, lecz ich kwota jest niższa niż 1338,44 zł, wówczas dodatek mama plus stanowi uzupełnienie do tej kwoty. 

Z kolei kobiety, którym nie przysługuje ani emerytura, ani renta, mogą liczyć na pełne świadczenie Mama 4 plus, w wysokości 1338,44 zł. Większość kobiet jednak nie dostaje tej specjalnej emerytury w pełnej wysokości, tylko korzysta z dopłaty. Świadczenie to jest dużą pomocą dla kobiet, które nie mogły wypracować pełnej emerytury przez urlop wychowawczy, ponieważ opiekowały się dziećmi. Jednak kwota ta dla wielu osób nadal jest niewystarczająca do zaspokojenia wszelkich wszystkich potrzeb życiowych. Z tego powodu coraz więcej osób sięga po pożyczki dla emerytów.

Mama 4 plus – wniosek

Skoro już wiemy, ile wynosi dodatek do emerytury za urodzenie dziecka, warto przyjrzeć się temu, jak wygląda procedura składania wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Żeby je otrzymać, należy złożyć wniosek, który znajdziemy zarówno w stacjonarnych placówkach ZUS-u, jak i na jego stronie internetowej. Musi on zawierać poniższe informacje:

  • dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL,
  • adres miejsca zamieszkania (w przypadku osób, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania, należy podać adres pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),
  • adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania),
  • o sposobie wypłaty świadczenia (należy wpisać niezbędne do wypłaty dane, takie jak na przykład numer konta bankowego, imię i nazwisko jego właściciela i nazwę banku).

Wniosek musi być podpisany i należy do niego dołączyć kilka dokumentów, które potwierdzają, że urodziliśmy i wychowaliśmy czworo dzieci, a więc, że emerytura dla matek jest świadczeniem, które nam przysługuje. Z tego powodu do wniosku należy dołączyć:

  • informacje o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej,
  • orzeczenie sądu o sprawowaniu opieki zastępczej nad dzieckiem,
  • w przypadku cudzoziemców dokument potwierdzający urodzenie dziecka.

Dodatkowo w oświadczeniach, które znajdziemy zarówno w placówkach stacjonarnych ZUS, jak i na jego stronie internetowej, należy potwierdzić informacje czy urodziło się lub wychowało minimum czworo dzieci, a także miało przerwy w karierze zawodowej. Osoby, które mają prawo do emerytury lub renty, uzyskują przychód z zatrudnienia, lub działalności zarobkowej taką informację, również powinny zawrzeć we wniosku. 

Maksymalna kwota, na jaką można liczyć, ubiegając się o to świadczenie to 1338,44 zł. Jednak być może zostanie ono zwiększone ze względu na waloryzację emerytur. Co ważne, po waloryzacji jego wysokość nie może być wyższa niż najniższa emerytura. Suma świadczenia uzupełniającego oraz emerytury lub renty również nie może być wyższa od najniższej emerytury. Wniosek rozpatruje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a o decyzji jesteśmy informowani niezależnie od tego, czy jest pozytywna, czy odmowna.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły