Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest i jak działa BFG?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 6 minut
Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest i jak działa BFG

Wielu klientów banków i skoków chcąc powierzyć swoje oszczędności takim instytucjom, zastanawia się, co stanie się w sytuacji, kiedy taka firma zbankrutuje. Z tego powodu właśnie powstał Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to instytucja, która w razie upadłości banku lub skoku zapewnia dysponentom wypłatę ich środków finansowych zgromadzonych na lokatach czy rachunkach. Na taki zwrot można liczyć tylko do wysokości tzw. sumy gwarantowanej. BFG pełni jednak znacznie więcej funkcji. Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny i jak działa? Podpowiadamy.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja założona w 1994 roku. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszelkim depozytom w bankach komercyjnych i spółdzielczych, a od 2014 roku również w skokach. Działa ona na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa o BFG została przyjęta 10 czerwca 2016 roku. Zadaniem tego organu jest nie tylko wypłata środków gwarantowanych, ale również pomoc instytucjom bankowym, którym grozi upadłość finansowa.

Jakie są zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, której celem jest przede wszystkim gwarantowanie depozytów bankowych. Działa ona również na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. Odpowiada także za przeprowadzanie przymusowych restrukturyzacji banków, skoków i innych instytucji finansowych zagrożonych upadłością.

BFG zapewnia więc gwarancję finansową posiadaczom kont osobistych i rachunków oszczędnościowych, a także rozliczeniowo-oszczędnościowych oraz lokat w bankach krajowych, skokach, a także oddziałach banków zagranicznych, które nie są objęte innym systemem gwarantowania. Do zadań i kompetencji BFG należy również:

  • gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania,
  • umarzanie i konwersja instrumentów kapitałowych,
  • przygotowanie, aktualizowanie i ocena planów przymusowej restrukturyzacji.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny może również udzielić zwrotnej pomocy finansowej instytucjom objętym przymusową restrukturyzacją. BFG może zajmować się również dystrybucją środków uzyskanych od organu, jakim jest europejski fundusz gwarancyjny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – struktura

W ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zostały stworzone dwa fundusze. Pierwszym z nich jest fundusz statutowy, który ma zapewniać środki przeznaczone na wypłatę funduszy w ramach gwarancji BFG. Uzyskiwane są one od Ministerstwa Finansów, z masy upadłościowej banków i nadwyżki bilansowej, a także z NBP. Drugą strukturą, która działa w ramach BFG, jest fundusz pomocowy, który zapewnia środki niezbędne do finansowania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Pobierane są one z rocznych wpłat podmiotów objętych gwarancją BFG.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – do jakiej kwoty chronione są depozyty?

Istnieje pewien limit środków objętych gwarancją oferowaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota ta to maksimum 100 000 euro (zgodnie z kursem z dnia spełnienia warunku gwarancji). Co to oznacza? Osoby, które ulokowały swoje środki w banku, skoku lub innej instytucji objętej gwarancją BFG w wysokości nieprzekraczającej 100 tysięcy euro, mogą być pewne, że ich pieniądze w całości będą chronione. Jeżeli jednak kwota ta jest wyższa, możemy ubiegać się o niezwróconą część depozytu, zgłaszając się do sądu po ogłoszeniu upadłości przez daną instytucję.

Należy mieć jednak świadomość, że kwota gwarantowana odnosi się do jednego deponenta. Oznacza to, że klient, który nie tylko wziął kredyt gotówkowy, ale również później na przykład gromadził w danej instytucji na różnych rachunkach bankowych swoje fundusze, może liczyć na zwrot gwarantowanej kwoty do 100 000 euro. W przypadku małżonków z kolei każdy z nich jest traktowany jako osobny deponent.

Kto podlega ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

W ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ochronie podlegają środki należące do:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • szkolnych kas oszczędnościowo-pożyczkowych,
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających zdolności prawnej,
  • rady rodziców.

W przypadku SKOK-ów BFG obejmuje ochroną nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne kościoła, spółdzielnie, związki zawodowe i wspólnoty mieszkaniowe. BFG chroni również pozostałe należności klienta, które wynikają z umowy rachunku bankowego, przeprowadzenia przez bank rozliczeń finansowych czy papierów wartościowych.

Jak wygląda wypłata środków gwarantowanych z BFG?

W przypadku ogłoszenia upadłości braku, skoku lub innej instytucji objętej gwarancją BFG, instytucja ta sporządza listę osób, które są uprawnione do otrzymania środków w ramach gwarancji. Wypłata środków następuje w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości danej firmy. Na stronie BFG możemy znaleźć dokładną informację o tym, gdzie i w jakim banku możemy odebrać nasze środki. 

Klient, który chce otrzymać zwrot w ramach BFG, może udać się do placówki osobiście lub przelać je na konto w innym banku. Złożyć wniosek o wypłatę takich środków możemy przez okres 5 lat bezpośrednio w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym lub korespondencyjnie. W tym drugim przypadku musimy jednak poświadczyć wniosek na przykład notarialnie.

Czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny może wypłacić wyższą kwotę niż 100 000 euro?

Standardowo Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje gwarancją depozyty do kwoty 100 000 zł euro. W niektórych przypadkach jednak może wypłacić wyższą kwotę, a mianowicie do 200 000 euro. BFG wypłaca kwotę 200 tysięcy euro wtedy, gdy są to środki, które pochodzą: ze sprzedaży domu lub mieszkania, spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie, odprawy pieniężnej – emerytalnej lub rentowej i w kilku innych sytuacjach. Warto mieć jednak świadomość, że limit 200 000 euro obowiązuje jedynie przez trzy miesiące od dnia, w którym środki wpłynęły na nasze konto.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły