Nowa upadłość konsumencka. Jakie zmiany wprowadził rząd?

 • 
Przeczytasz w ciągu 11 minut
natalia
Znowelizowane przepisy dopuszczają możliwość oddłużenia się osób, które popadły w kłopoty finansowe nawet wskutek własnych błędów czy zaniedbań. Dzięki wprowadzonym zmianom nowa upadłość konsumencka ma być łatwiejsza do ogłoszenia. Jak to działa? Mamy najważniejsze informacje!
jak działa nowa upadłość konsumencka

 

Spis treści:

Nowa upadłość konsumencka zmiany

Prawo upadłościowe podlega nowelizacjom już od 2014 roku. Każda z nich ma na celu udoskonalić cały proces i zapewnić ochronę konsumentom. Ostatnia nowelizacja została uchwalona 30 sierpnia 2019 roku. Natomiast praktycznie upadłość konsumencka nowe zasady zostały wprowadzone dopiero 24 marca 2020 roku. Najważniejsze informacje dotyczące przepisów można znaleźć w tekście jednolitym ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535). Poszczególne zmiany zostaną przeanalizowane w poniższym artykule. 

 

Nowa upadłość konsumencka – w czym mają pomóc zmiany?

Z roku na rok coraz więcej naszych rodaków pragnie skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Szacuje się, że w ostatnich trzech latach zdecydowało się na to kilkanaście tysięcy Polaków. Z pewnością nowa upadłość konsumencka może przyczynić się do wzrostu tej liczby. 

Pierwotna ustawa o upadłości konsumenckiej restrykcyjnie określała wytyczne, jakie musi spełnić dłużnik, aby móc ubiegać się o skorzystanie z tej możliwości. Resortowi Zbigniewa Ziobry zależało na poprawie przepisów, które kilka lat temu znowelizował rząd Donalda Tuska. Zmiany mają ułatwić życie dłużnikom, którzy nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Chodzi w szczególności o osoby, które zadłużyły się tak bardzo, że wpadły w tzw. spiralę.

pożyczkowy portalW praktyce oznacza to nic innego, jak regulowanie poprzednich należności pieniędzmi uzyskanymi w ramach kolejnych umów pożyczkowych do momentu, aż żadna z instytucji nie chce udzielić kolejnego wsparcia finansowego. Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Więcej informacji na temat spirali zadłużenia znajdziesz w artykule JAK UNIKNĄĆ SPIRALI ZADŁUŻENIA? 

 

Upadłość konsumencka przed zmianami

Obowiązujące przepisy regulowały, że z dobrodziejstw, jakie niesie za sobą upadłość konsumencka, mogli skorzystać dłużnicy, którzy znaleźli się w trudnym położeniu z powodu szczególnych okoliczności, działania osób trzecich czy błędów organów. Najkrócej pisząc: nie z własnej winy. Warunki te zamykały drogę do ogłoszenia upadłości konsumenckiej osobom, które zaciągnęły zobowiązanie, a jednocześnie były świadome tego, że nie będą mieć możliwości oddania pieniędzy. W takich sytuacjach wierzyciele, a później sąd i komornik mieli pewność, że dłużnik nie będzie mógł uciec od odpowiedzialności i skutecznie przeprowadzali proces windykacyjny, a na ostatnim etapie egzekucję komorniczą z całości jego majątku. Jak działa upadłość konsumencka po nowemu?

Kto może złożyć wniosek? Nowelizacja upadłości konsumenckiej 2020

pożyczkowy portalNowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej wprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości odwróciła ten porządek do góry nogami. Upadłość konsumencką mogą ogłosić nawet dłużnicy, którzy na własne życzenie wpadli w pożyczkowy czy kredytowy dołek i nie mają żadnych szans się z niego wydostać. O ile przed zmianami sąd decydując o upadłości, badał wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności to, czy dłużnik nie popadł w bankructwo ze swojej winy, po zmianie przepisów nie musi tego robić. Osoby zadłużone, które wiedziały, że nie będą w stanie spłacić należności, dostaną więc drugą szansę.

Dodatkowo mogą skorzystać  z kilku możliwości zaproponowanych w ustawie przez prawodawcę. Jedyne odstępstwo od tej reguły następuje w przypadku prawomocnego skazania dłużnika za działania na szkodę wierzyciela, ale sytuacje takie nie zdarzają się zbyt często.

Zmiany w upadłości konsumenckiej a spłata długu

Oczywiście ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza, że w każdym przypadku dług staje się przeszłością, a osoba zobowiązana do jego uregulowania zaczyna „nowe” życie z czystą kartą. W myśl znowelizowanego prawa dłużnicy dysponują opcją wyboru jednego z trzech rozwiązań. Oczywiście wszystko będzie zależeć od ich indywidualnej i rzeczywistej sytuacji majątkowej oraz prognoz co do jej poprawy w kolejnych latach.

Ustawodawca informuje, że maksymalny okres spłaty wyniesie nawet 7 lat, niezależnie od wysokości świadczenia.

 

pożyczkowy portalPierwszą możliwością, które wprowadza nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej, jest przystąpienie do planu spłat, czyli oddawanie choćby części długu w comiesięcznych ratach. Osoby, które chwilowo znajdą się w skomplikowanej sytuacji, ale – według optymistycznych założeń – są w stanie w ciągu kilku najbliższych lat wyjść na prostą, mogą wnioskować o warunkowe umorzenie zobowiązań. Sąd zobliguje ich do okresowego przedstawiania zeznań podatkowych i raportowania o swojej kondycji materialnej. Dopiero gdy ich życie finansowe się ustabilizuje, możliwe będzie zrealizowanie planu spłaty ratalnej. Nie ulega wątpliwości, że nowa upadłość konsumencka to duże udogodnienie dla osób, które wpadły z własnej winy w spiralę zadłużenia.

Całkowite umorzenie długu a nowa ustawa o upadłości konsumenckiej

pożyczkowy portalWraz z nowelizacją ustawy o upadłości konsumenckiej pojawiły się pytania, czy w takim przypadku osoby w sytuacji beznadziejnej z własnej winy będą zwolnione z uregulowania swoich zobowiązań? Należy podkreślić, że taka możliwość istnieje jedynie, kiedy sąd udowodni, że dłużnik nie ma żadnego majątku oraz jest trwale niezdolny do spłaty zobowiązań. Oznacza to, że całkowite umorzenie będzie wprowadzone, gdy wniosek o upadłość konsumencką składają między innymi: osoby niezdolne do pracy z powodu wypadku lub choroby. Jeżeli sąd wskaże, że dłużnik wykazuje jedynie tymczasową niezdolność do spłaty, wówczas spłata jest zawieszona na okres pięciu lat.

Może się okazać, że w tym czasie jeden z wierzycieli przekaże wniosek o ustalenie planu spłaty. W takim przypadku zobowiązuje się konsumenta do całkowitego lub częściowego uregulowania zobowiązań.

Czy każde zobowiązanie może być umorzone? Upadłość konsumencka nowelizacja

Jednocześnie należy podkreślić, że istnieje grupa zobowiązań, które są wyłączone z postępowania upadłościowego. Wśród nich znajduje się takie zadłużenie jak:

 • świadczenia alimentacyjne,
 • renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
 • kary grzywny, obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienie za krzywdę,
 • nawiązka lub świadczenia pieniężne orzeczone przez sąd jako środek karny,
 • obowiązek naprawienia szkody wskutek przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu

Masa upadłości a upadłość konsumencka 2020

Należy podkreślić, że do masy upadłości nie wchodzi cały majątek zadłużonego. Nowelizacja ustawy wskazuje listę składników wyłączonych. Wśród nich znajdują się między innymi:

 • wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu,
 • kwota z tytułu zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli dłużnik sprawował funkcję administratora, w części przypadającej pozostałym wierzycielom,
 • środki pieniężne na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.
pożyczkowy portalDodatkowo zmiana przepisów o upadłości konsumenckiej zapewnia ochronę konsumentów, którzy utrzymują inne osoby. W takiej sytuacji do masy upadłości nie wchodzi część dochodu, która łącznie z dochodami wyłączonymi odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu oraz samego dłużnika i 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli 461 zł (na dzień 12 maja 2020 roku). 

 

Jeżeli dłużnik nie ma osób na utrzymaniu, wówczas ma prawo do zachowania części dochodu, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości jest równa kwocie 150% wartości określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, czyli 461 zł (na dzień 12 maja 2020 roku). 

Upadłość konsumencka nowe zasady a polubowne zakończenie postępowania

pożyczkowy portalNowe przepisy upadłości konsumenckiej dopuszczają również polubownego zakończenia sprawy. Do dnia ogłoszenia upadłości istnieje możliwość zapisania się na sąd polubowny. Jeżeli do tego czasu, żadna ze stron nie wykaże takiego zamiaru, wówczas syndyk może odstąpić od tego rozwiązania za zgodą sędziego-komisarza. Dzieje się tak pod warunkiem, że sprawa w sądzie polubownym może utrudnić postępowanie likwidacyjne masy upadłości. W art. 147a Prawa upadłościowego, ustawodawca podkreśla, że dotyczy to w szczególności przypadków, kiedy wartość masy upadłości uniemożliwia pokrycie kosztów postępowania polubownego. 

Co daje upadłość konsumencka?

Wbrew pozorom upadłość konsumencka nie wiąże się z utratą środków do życia oraz całego majątku. Jest to pomoc, z której mogą skorzystać konsumenci w trudnej sytuacji finansowej.

 • Postępowanie upadłościowe ma na celu oddłużyć wnioskodawcę.
 • Nowa upadłość konsumencka gwarantuje ochronę konsumentom przed utratą dachu nad głową. Nawet jeśli nieruchomość zostanie wystawiona na licytację i sprzedaż, dłużnik otrzyma pieniądze na wynajęcie nowego lokum na okres od roku do dwóch lat. Stawka jest wyliczana na podstawie przeciętnego czynszu obowiązującego w danej miejscowości.
 • Jedną z największych zalet upadłości konsumenckiej jest możliwość uzyskania dogodnego planu spłaty zadłużenia w ratach. Syndyk przygotowuje specjalny plan spłaty na okres nawet do 7 lat. W tym czasie dłużnik ma za zadanie spłacić wierzycieli ze środków otrzymanych ze sprzedaży majątku.
 • Ponadto w wyjątkowych sytuacjach, kiedy pojawia się trwała niemożność spłaty zobowiązań, dług może zostać umorzony. Nie ulega wątpliwości, że jest to tylko kilka z zalet upadłości konsumenckiej. Pamiętajmy jednak, że taka decyzja powinna być dobrze przemyślana!

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka osób fizycznych 2020 przebiega już według nowych zasad. Oznacza to, że wniosek mogą złożyć zarówno konsumenci, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia również powód niewypłacalności, przynajmniej na etapie rozpatrywania wniosku. Jak wygląda upadłość konsumencka krok po kroku? 

1. Na początku konsument musi złożyć odpowiedni wniosek

2. Następnie zostaje wyznaczony sędzia-komisarz i syndyk. Jest to również czas, w którym wierzyciele dłużnika zgłaszają swoje wierzytelności.

3. Kolejny krok polega na sporządzeniu listy wierzytelności

4. Po ewentualnych korektach dochodzi do spisu majątku osoby prywatnej lub przedsiębiorcy oraz sprzedaż poszczególnych składników.

5. Następny krok polega na przygotowaniu planu podziału środków pieniężnych między wierzycielami. 

6. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego należy sporządzić ostateczny plan podziału

7. Następnie dochodzi do spłaty wierzycieli w stopniu odpowiadającym masie upadłości. Jeżeli to nastąpi, ogłasza się zakończenie postępowania upadłościowego.

Należy podkreślić, że w przypadku braku majątku dzieje się to już na etapie spisu wierzytelności.

 

Upadłość konsumencka a chwilówki

pożyczkowy portalCzęsto pojawia się również pytanie dotyczące możliwości wszczęcia postępowania upadłościowego, kiedy dłużnik posiada kilka aktywnych chwilówek, a tym samym wpadł w pętle zadłużenia. Upadłość konsumencka 2020 zmiany umożliwiły złożenie wniosku również osobom, które wskutek rażącego niedbalstwa wpadły w kłopoty finansowe. Oznacza to, że taką możliwość mają również pożyczkobiorcy borykający się z pętlą zadłużenia. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły